Начальная страница журнала
 
Архив

 

Музыкальное образование


МУГАМА ГАЧЫШ. СЯРДАР ФЯРЯЖОВУН «4 ФУГА»СЫНЫ АРАШДЫРАРКЯН

Автор: Зцлфиййя САДЫГОВА                   Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

       Фуга нядир? Нядян бу мусиги формасы бир нечя йцзилликдир ки, дябдян дцшмцр? Дюврцн символу олан эейимляр, аксесуарлар, рягсляр, алятляр, дизайн, щятта дцшцнжя тярзи дяйишир, амма фугайа олан мараг чох важиб бир елемент кими эери гайыдыр вя щяр тязя эялян няслин бейинляриня щаким кясилир. Чцнки фуга интеллект рямзидир. Бяшяриййятин ян важиб наилиййяти кими интеллект щеч вахт дябдян дцшмцр вя щеч вахт да имитасийа олунмур.

        Фуга анлайышы гаршысында бяшяриййят ики, натараз щиссяйя бюлцнцр. Биринжи груп фуганы мусиги анлашылмазлыгларынын ян йцксяк зирвяси сайдыьындан онда йалныз яснямяк рефлекси ойадыр. Реаллыг белядир ки, щямин бу, фугадан дарыханлар групу мигдаржа чохлугдадыр. Фуганын ня олдуьуну билян, динляйян вя анлайан йердя галан кичик инсан групу ися билир ки, бу, дцнйанын щеч бир дуйьусу иля мцгайися едилмяйяжяк гядяр бюйцк бир ляззятдир. Фуганын динляйижиси вя ясил хиридарлары садяжя мусигисевярликдян даща артыг олуб башга дащилярин ойнайыб битирдийи шахмат партийасыны изляйян шахматчы, мцряккяб мясялянин щяллинин сонуна йетяркян севинж кечирян рийазиййатчы, йахуд илляр узуну эюй жисимлярини мцшащидя етмякля арзусуна чатачатда олан астронома даща чох бянзяйирляр. Фуга щягигятян дя фикир мяжмусу, ябядиййятин бу фани дцнйа сакинляриня бяхш етдийи ян эюзял пешкяшидир.

        Дащи физик вя рийазиййатчы Алберт Енштейн елми пайлашмаларында Каинаты гат-гат пирога бянзядиб. Бу гатларын щярясинин юз заманы вя кейфиййят эюстярижиси вар. Бу тякжя елми дейил, щям дя йарадыжы фярзиййядир. Бу фярзийяйя ясасян биз дя фуганы гат-гат пирога, йахуд заман гатларындан ибарят Каината бянзятсяк фактурада арабир ортайа чыхыб сонра йерини башгасына ютцрян мювзулар щягигятян дя Йараданын Каинат модели барядя нящянэ информасийа дашымыш олар. Юзц дя бу модел, йяни фуга Енштейнин нисбилик нязяриййясиндян чох-чох яввял ортайа чыхмыш вя бир нечя яср инсанларын шцуруну бу принсипи анламаьа щазырламышдыр. Мясялчцн, дюрдсясли фуганы нцмуня цчцн эютцряк. Щяр шей мювзудан, експозисийада фикрин ортайа атылыб сяслянмясиндян башлайыр. Мювзулар да инсан кими доьулуб мцстягил йашайа билир. Сонра бу фикир, мювзу башга сясдя вя башга тоналлыгда сяслянир. Енштейнин йанашмасыйла иля бахсаг бу мювзу артыг тамам башга заманда вя фяргли кейфиййятдя, йяни тоналлыгдадыр. Бяс мювзу икинжи сясдя тякрарланаркян биринжи сясдя ня баш верир? Ахы о да йериндя дайанмайыб, щярякят вя инкишафдадыр. Щямин бу принсипля, йяни щяр дяфя йени сясдя ифадя олундугжа вя йени заман кейфиййяти ялдя етдикжя Заманын гатлары бир-бирини тякрарлайараг амма фяргли кейфиййятдя эюзцмцзцн гаршысында дальаланыр вя бир-бирини цстялямяйяряк, батырмайараг паралел щяйатын ня олдуьуну анлатыр. Мясяляйя философ кими йанашсаг, мювзунун мцхтялиф сяслярдя тякрарыны ейни фикрин дяринляшмясиня бянзядя билярик. Паралел сяслянян мювзулар башга фикирляря нязярян ясас фикрин актуаллыьынын сынаьыдыр. Ишлямя бюлмяси ися мювзунун, фикрин деталларына вармаг вя дяриня эетмяк демякдир. Сонунда щяр шейин юз мяжрасына, илкин тоналлыьа вя тясдигя гайытмасы доьулан щяр мяхлуьун Халыга гайытмасы моделинин мусигидя тякрарыдыр. Бир сюзля, фуга сюзцн битдийи йердя башлайан дярин тяфяккцрцн мусиги аналоэийасы вя фикрин чяк-чевиря салынмасы йолуйла щягигилик сынаьы кечмяси йолудур. Фуганын миссийасы тякжя цфцги тяфяккцр нцмайиш етмяк дейил. О, бейинин тяфяккцр габлиййятини сазлайыб шцуралты просеслярдя илишиб галан важиб суалларын жавабыны цнванына чатдырмалыдыр. (Латынжадан тяржцмядя фуга «гачыш», йахуд «тягиб етмяк» демякдир).

        Бялкя дя мящз бу сябябдян полифоник мусигинин тажы олан фугайа мцхтялиф дюврлярдя гайыдыш мцшащидя олунур. Фуга тарихини икили зирвяси олан дальавари просеся бянзятмяк олар. Зирвялярдян бири 18-жи ясрин биринжи йарысына, о бири ися 20-жи ясря тясадцф едир. Артыг 18-жи ясрин орталарында шагули тяфяккцр, йяни щармонийа цфцги цсулла, контрапунктла кяскин гаршыдурмайа башлады. Классик барокка цслцблу фуга йерини щамофон-щармоник цслуба вердикжя полифонийа тяфяккцр тярзи кими арха плана кечир вя бунунла да кубар мусигисинин инкишафына тякан верирди. Бир мцддят кюлэядя галмыш полифоник мусигийя вя хцсусиля дя Бах йарадыжыьына мараг романтизм дюврцндя гайыдыш заманыны йашады. Менделсон вя Реэер романитизмин мцхтялиф мярщяляляриндя фуганын дахили йенилянмя вя мусиги тяфяккцрцнцн полифоникляшмяси просесиня тякан верибляр.

        Фуганын тядрижи кресчендойа бянзяр инкишаф модели 20-жи ясрдя образлар галерейасыны эенишляндирди. Комик, лирик, щятта пейзаъ типли фугалар йаранды. Амма 20-жи яср цчцн фуганын шяр гцввялярин образыны йаратмаг цчцн истифадяси ян характерик кейфиййятдир. Хиндемит «Дцнйанын щармонийасы» (1950) ясяринин ремаркасында «жялд, ужадан, кобуджасына» йазанда санки ясри башына алажаг «дялижясиня енеръи веря биляжяк сяс эярэинлийинин» полифоник инкишафына дейил, бцтцн ясрин мусигисиня эириш сюзц йазырды. Фуга артыг мцстягил форма олмагдан даща артыг функсийа дашымаьа башламыш вя бястякарын ялдя етмяк истядийи эярэинлийин ян ялверишли ифадячисиня чеврилирди. Фуга мязмуни спектрини эенишляндиряряк семантик имканларынын ян йцксяк щяддиня йахынлашды. Беля енерэетик инкишаф хяттийля эедяряк полифонийа инсанын интеллектуал-мяняви фяалиййятинин эюстярижисиня чеврилди. Ясас сябяб ися 20-жи ясрдя интеллектуал башланжыьын ролунун даща да важиб олмасы иля ялагядар иди. Мцряккяб контрапункт техникасы неокласисизм жяряйаныны стимуллашдырыр, тонал чярчивяляри эенишляндирир, ритмик техника нювлярини (полиостинато) щяйата эятирир, сонорика цсулу иля чохлайлы мусиги гатларынын тятбиги мусиши тяфяккцрцнц мцряккябляшдирирди (И. С. Стравински, П. Хиндемит, О. Мессиан, В. Лйутославский). 20-жи ясрин бястякарлары Бетщовенин «Бюйцк фугалары»на кюкляняряк «азад контрапункт» вя «диссонанс контрапункт» истифадя едяряк йени истигамят эютцрдцляр. Бахын «Фуга сяняти» мяжмусуна эириш сюзцнц йазмыш алман нязяриййячиси Марпургун тясвир етдийи фуга йазма техникасы щям дя Шюнбергин 12 тонлу техникасынын нязяри ясасыны тяшкил етди. Заманынын ясас характеристикасы - щяддян артыг сыхлашмыш информасийа ахыны юзц реаллыьын гярибя чохпланлы идракыны, тяфяккцрцн полифоникляшмясини йарадараг мцасир дювр бястякарынын гаврайышына тясир едир. Информасийа боллуьу щям дя онун даща да тямяркцзляшмясини вя даща сых шякилдя тягдим едилмясини тяляб едир.

        Бунунла беля полифоник формаларын еверести сайыла биляжяк Бах йарадыжылыьында олдуьу кими мцяййян тонал мцнасибятдя гурулан полифоник мяжмуяляр дя йаранырды. Силсиля шякилли прелйудийа вя фуга формасы П. Хиндемит, Д. Шостакович, Р. Шедрин, Г. Гарайевин йарадыжылыьында интибащ заманыны йашады. Она эюря дя полифоник формалар щям илкин, прелцд вя фуга шяклиндя, щям дя мусиги фикринин формайарадыжы функсийасы кими 20-жи яср мусигисинин ясас характеристикасына чеврилди.

        20-жи ясрдя щям бястякарлыг мяктябини йаратмыш вя ейни заманда мцасир дцнйа иля айаглашмаьа чалышан Азярбайжан профессионал мусигиси бцтцн бу просеслярдян кянарда галмамышды. Авропа мяктябини кечян щяр бястякар фуганы щям илкин, классик вариантдя юйряниб дярк едир вя ейни заманда мусигидя полифоник инкишаф принсиплярини тятбиг едирди. Полифоник тяфяккцрцн профессионал мусигийя эятирилмяси ялбяття ки, дащи бястякарымыз Цзейир Щажыбяйовун фяалиййяти иля баьлыдыр. Нот йазысы, щамофон-щармоник цслуб, йени, Авропа мусиги формалары иля бирэя мусигимизя полифоник формалар да эялмякдя иди. Дцнйа мусигисиндя полифоник тяжрцбя сащясиндя наилиййятляри милли мусиги сяняти мцстявисиндя инкишаф етдирян бястякар кейфиййятжя йени полифонийа нювц йаратмышды.

        Цфцгц тяфяккцр тярзи Азярбайжан халгы цчцн йенилик дейилди. Минилликляр бойу халгын сяс йаддашынын бцнювряси олан муьамларда щям импровизялик, ейни мелодик парчаны мелодик инкишаф етдирмя имканы, еляжя дя паралел олараг бир нечя мелодийанын мцстягил хятт цзря инкишафы да артыг жилаланмыш шякилдя варды. Муьам триосунда ханяндянин, тар вя каманчанын партийасыны мцстягил хятт кими эютцрсяк 3 сясли полифоник ясярин гурулушуну чох хатырладар. Ханяндя мювзуну сясляндирир, яввял тар, сонра каманча канон шяклиндя ону инкишаф етдирир. Бу ири, яслиндя полифоник олан ясярин юз тонал планы, тягдиматы, инкишафы вя кулминасийадан ениши вар. Щомофон-щармоник цслуб мусиги щяйатында апарыжы ролуну эюстярмямишдян яввял полифонийа фуга шяклиндя Гярбдя, муьам ися Шяргдя фактики олараг ейни иши эюрцрдц.

        Авропа мусигисини мянимсяйиб юз милли мяктябини йарадан бястякарларымыз гыса заманда, аз гала паралел олараг авангард мусигини мянимсямяли вя замандан эери галмамаг цчцн тятбиг етмяли олурду. Она эюря дя неофолклорчуларын авангардчы кими чыхыш етмяси бир гядяр пародоксал эюрцнцрдц. Зцмрцд Дадашзадянин бу барядя гейди чох гиймятлидир: «… Одур ки, авангард хассяли Шярг анламынын йаранышы щеч дя тясадцфи дейил. Башга сюзля, 20-жи яср бястякарларынын наилиййятляри кими гиймятляндирилянлярин бюйцк бир гисми яслиндя милли мусигинин, фолклорун дярин гатларында ясрляр бойу горунуб мцщафизя олунмушдур. Йени технолоэиалар милли мусиги сянятинин щямин юзэцн хцсусиййятлярини даща бариз ифадя етмяк цчцн эюзял васитя иди».

        Беля бир фикир вар ки, мцасир полифонийада мящдудиййят йохдур, щяр бир шейя ижазя вар. «Мелодизм сон щяддя гядяр фактуранын мцхтялиф жинсли лайларыны зянэинляшдириркян» (В. Холопов) гаршысындакы бцтцн щяддляри ашыб кечя биляр. Амма «щяр шей олар» анлайышы бязи интерваллара аиддир. Мцасир заманын полифонийасыны Арс нова дюврцнцн мотетляри иля мцгайися етсяк онларын ян важиб цмуми жящятляри ашкарланар - метр вя щармонийанын узлашдырыжы ролунун минимал олдуьу бир вахт фактуранын тябягяляшмяси вя гаврайышын цфцги кюклянмясиня ещтийажын артмасы. Бу мянада, йяни мцасирлик вя яняняляр бахымындан Сярдар Фяряжовун фугаларыны арашдырасы олсаг ахтардыьымыз бцтцн мягамлары айдын эюрярик. Онун фугалары классик тялябляри, схемляри позмадан йазылса да мащиййятжя мцасир заманын мящсулудур. Амма бу фугалар классик вя мцасир олдуьу гядяр дя миллидир.

        Сярдар Фяряжовун «4 фуга»сыны муьам цстцндя йазылмыш фугалар да адландырмаг оларды. Полифонийада муьам интонасийаларынын истифадяси идейасыны бястякар юзц беля шярщ едир: «Щяля тялябя оларкян Консерваторийада йарадыжылыг мясялялярини мцзакиря едяркян бу фикри ешитмишдим. Эюркямли пианочу Рауф Атакишийев имтащанларын бириндя буну арзу шяклиндя сясляндирмишди. О, бястякар тялябяляря муьам ладларында фуга йазмаг идейасыны тяклиф елямишди. Милли ладларда фуга йазмаг о вахт чох мараглы эялирди».

        Фортепиано цчцн йазылмыш ясярляри дюрдлц силсилядя бирляшдирмяк бястякар цчцн характерик хцсусиййятдир («4 валс», «4 фуга», «4 прелцд», «4 миниатцр»). Ады чякилян фугаларын ващид идейа мязмуну, йахуд онлары силсилядя бирляшдиряжяк бир жящяти йохдур. Фугалар классик тялябляри позмайан амма мцасир мусиги дилиндя йазылмыш ясярлярдир. Арабир фактурадан айдын шякилдя сечилян муьам интонасийалары ясярин емосионал гаврайышыны бир гядяр зянэинляшдирир.

        Биринжи фуга (Ж дур) икисяслидир. Тема Ж дур-да башлайыб сонунжу ханядя ре шура модулйасийа едир. Шурун характерик кадансы мювзуну йаддагалан едир вя сяс йаддашымыздан унудулмаз хатиряляри ойадыр. Мелодийаны бязямяк Шярг мусигисинин сяжиййяви хцсусиййятидир.

       

       Фуганын експозисийасы икигатдыр (Ж - Ф, Ф - Ж). Тема яввял йухары сясдя ясас тоналлыгда кечир. Жаваб ашаьы сясдя вя субдоминанта тоналлыьындады. Якс ифадя теманын сонунжу ханясиндяки шур кадансынын мелодик фикрини давам едир. Фуга бойу якс ифадя мелодик жящятдян сахланылмайыб. Йяни щяр дяфя вариасийа шяклиндя йенилянир. Она эюря дя якс ифадянин юзцнцн мцстягил инкишаф хятти ямяля эялир. Експозисийа иля контрекспозисийа арасында интермедийа вар.

        Теманын чеврилмиш кечирилмяси иля (э молл) фуганын ишлямя бюлмяси башлайыр. Ишлямя бюлмясинин тонал планы белядир - э, э, а, а, е, э. Теманын яксярян минор тоналлыгларында кечирилмяси фуганын башланьыж маъор тоналлыьы (Ж) иля, еляжя дя маъор бойалы реприза иля тязад тяшкил едир. Ишлямя щиссясинин минор бойалы олмасы ону шур ладынын ящвал-рущиййясиня йахынлашдырыр. Ишлямя бюлмясинин цчгат стреттасы эярэинлийи артырыб репризайа чатдырыр. Репризада теманын жями 2 дяфя ясас тоналлыгда кечирилмяси кифайят едир. Сонунжу дяфя мювзу икигат бюйцдцлмцш вя гысалдылмыш шякилдя верилир. Фуганын схеминдя1 бунлары даща айдын эюрмяк олар.

       

       Икинжи фуга да икисяслидир. Тонал бахымдан тема сябатсыз олдуьундан мювзунун башландыьы ноту ясас тон кими эютцряк. Тема сяс сырасына эюря ре чащарэаща чох йахындыр. Чащарэащын гялябя язми бу фуганын да емосионал тясир даирясини мцяййянляшдирир. Експозисийа икигатдыр (е - щ, щ - е). фуганын фяргляндирижи хцсусиййяти одур ки, ишлямя бюлмясиндя йени тоналлыг ямяля эялмир. Теманын вя якс ифадянин тярсиня чеврилмиш сяслянмясиндян ишлямя бюлмясинин башланьыжы мялум олур. Репризада тема ики дяфя ясас тоналлыгда кечир.

       

       Цчцнжц фуга цчсяслидир. Тема йухары сясдян башлайыр. Жаваб орта сясдя, сонра ашаьы сясдя кечир. Бу фуганын щяр ики якс ифадяси сонажан сахланыр. Фуга маъор бойалыдыр, Э дур тоналлыьындадыр. Азярбайжан ладларындан раст иля щям емосионал, интонасийа вя сяс сырасы бахымындан ялагяляри айдын билинир. Експозисийа икигатдыр (Э - Д - Э, Д - Э - Д). Контрекспозисийа арасындакы интермедийада мювзунун тематик материалы импровизя едилир. Цчгат стретта ишлямя бюлмясинин башланмасындан хябяр верир. Ишлямя ясасян минор тоналлыгларында олдуьундан растын ишыглы интонасион ящвалындан бир гядяр узаглашма баш верир. Ясас тоналлыгда орта, ашаьы вя сонра йухары сясдя кечян цчгат стретта репризанын эялишини бяйан едир. Фуга теманын ашаьы сясдя октава икиляшмяли тянтяняли эедиши иля битир.

       

       Дюрдцнжц фуганын темасы о гядяр хроматикляшмишдир ки, онун Азярбайжан ладларындан щансыса бирин бянзятмяк артыг мцмкцн дейил. Амма муьамлара хас олан кварта эедишляри сяс йаддашындан таныш ассосиасийалар ойадыр. Бу фуга цчсяслидир, ики мювзулудур вя гурулушжа даща мцряккябдир. Биринжи тема эениш икигат експозисийа иля тягдим едилир (ф - б - ф, б - ф - б). Икинжи теманын експозисийасы нисбятян йыьжамдыр (а - е - а).

       

       Ишлямя бюлмясиндя щяр ики теманын инкишафы паралел эедир. Бурда щям биринжи, щям дя икинжи теманын якс ифадяси просеся гошулуб. Ясас тоналлыьын бешгат стретта шяклиндя гайытмасы артыг репризанын пайына дцшцб. Стреттада щям биринжи, щям икинжи тема иштирак едир. Биринжи тема сонунжу дяфя йухары сясдя гысалдылмыш шякилдя кечирилмякля натамамлыг, суал йарадыр.

       

       Авропасайаьы мусиги мядяниййяти юлкядя тяшяккцл тапандан бяри полифоник ясярляр ифачынын дцшцнжя тярзини дягиг якс етмяйи бажаран интеллект эюстярижиси кими педагогикада тятбиг едилир.

        Сярдар Фяряжовун «4 фуга»сынын фяргляндирижи хцсусиййятинин муьам ладлары вя интонасийасында олдуьуну нязяря алсаг муьам символикасыны, хырдалыглары, мелизмляри хцсуси диггятдя сахламаг лазымды. Бу фугаларын ясас дахили мяна даирясидир. Паузалар, лигалар, фразировка да ифачылыгда бу мягсядя йюнялдилмялидир. Бурада муьамын интеллектуал тяряфи эюстярилир. Она эюря дя рягсляр, мащнылар, ойнаг интонасийалар йохдур. Бунунла беля ясярляр мцасир експрессийа иля зянэиндир. Милли колорит щям дя гаршыйа гойулмуш бядии мясялянин орнаментал метрик щяллиндя юзцнц эюстярир. Фугалар 18-жи ясрин мусигисиндя олдуьу кими емосионал тязадлардан азад олдуьу цчцн динамик ишаряляр хцсуси касадлыгла верилиб. Педал да чох аз ишлядилмялидир, чцнки фактура кифайят гядяр хроматикляшиб (хцсусиля 4-жц фугада). Чалышмаг лазымдыр ки, стретта олдугда чиркин сяслянмя алынмасын. Полифоник чятинликляри ифа заманы арадан галдырдыгжа паралел олараг щамар сяс вя мцяййян сонор рянэлярин дя алынмасына чалышмаг лазымды.

        Сярдар Фяряжовун фугалары классик фуга, мцасир мусиги дили вя муьам интонасийалары арасында баш тутмуш контрапунктик сющбятлярдир. Кечмиш заман мцасирлийин бу жцр говушмасы позитив мяна дашыйыр вя 20-жи ясрин инсанынын, ейни заманда мелизмляриня гядяр милли олан мцасирлийин интеллект эюстярижисиня чеврилир.

       


1. Фуганын схеминдя ишлядилян шярти ишаряляр: - тема, - якс ифадя, - тярсиня чеврилмиш тема, - тярс чеврилмиш вя гысалдылмыш, - заманжа ики дяфя бюйцдцлмцш вя там олмайан тема, - баш-айаг чеврилмиш якс ифадя, - стретта

       ЯДЯБИЙЙАТ

1. Полифония ХХ века (краткие тексты лекций) - http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=220

2. Я. Милштейн – Хорошо темпирированный клавир И. С. Баха и особенности его исполнения. М., Издательство «Музыка», 1967

3. С. Григорев и Т. Мюллер – Учебник полифонии. М., «Музыка», 1969

4. Исполнительский анализ прелюдии и фуги Е-дур из 1-го тома ХТК -http://as-sol.net/PDF/metodika/analiz_prel_i_fuga-Edur_htk_polyakova.pdf

5. Музыкальные жанры. Фуга -http://art.1september.ru/view_article.php?ID=200902411

6. Фуга. Материал из Википедии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Фуга

7. Исполнительско-методический анализ прелюдии и фуги Сis dur из 2-го тома ХТК И. С. Баха http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/10/09/ispolnitelsko-metodicheskiy-analiz-prelyudii-i-fugi-cis-dur-iz-ii

8. А. Должанский – 24 прелюдии и фуги Шостаковича, Л., 1963

9. Крупинина Л. Л. Эволюция фуги. М., 2001

10. Фуга 19-го века в стилевом контексте музыкального романтизма -http://www.dissercat.com/content/fuga-xix-veka-v-stilevom-kontekste-muzykalnogo-romantizma-na-primere-proizvedenii-f-mendelso#ixzz3LUBl9gS3

11. Зцмрцд Дадашзадя. "Азярбайжан мусигисиндя авангард технолоэийаларын тятбигиня даир", "Мядяниййят дцнйасы" (елми-нязяри мяжмуя). Азярбайжан Дювлят Мядяниййят вя Инжясянят Университети. Бакы, 2010, ХЫХ бурахылыш.


Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы