Начальная страница журнала
 
Архив

 

Музыкальное образование


РАМИЗ МИРИШЛИНИН ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫНДА КОНСЕРТ ЪАНРЫ

Автор: Наибя ШАЩМЯММЯДОВА                   Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

       Азярбайжан Республикасынын халг артисти Рамиз Миришлинин йарадыжылыьында ири щяжмли ясярляр сырасында бястякарын консерт ъанрында йаздыьы ясярляр диггяти жялб едир. Бунлардан Тар иля симфоник оркестр цчцн Консерт, халг чальы алятляри оркестри цчцн Консертляр цслуб хцсусиййятляри бахымындан мараглы ясярлярдир.

        Азярбайжан мусигисиндя тар иля симфоник оркестр цчцн консертляр, щямчинин, тар иля халг чальы алятляри оркестри цчцн консертляр вя мцхтялиф халг чальы алятляри иля симфоник оркестр цчцн консерт ъанрында йазылмыш ясярляр юзцнямяхсус йер тутур.

        ХХ яср Азярбайжан мусигисинин чох ориъинал вя юзцнямяхсус сащяси олан тар консертляри - тар ифачылыьынын инкишафы вя тякамцлцндя зирвяляриндян бирини тяшкил едир. Тарын йени, виртуоз имканларынын ачылмасында, онун образ-мязмун даирясинин эенишляндирилмясиндя мящз тар консертляри мцстясна рол ойнамыш, тар ифачылыьынын даща йцксяк сявиййяйя чатмасына мющкям зямин йаратмышдыр. Тар консертинин илк йарадыжысы Щажы Ханмяммядовун,даща сонра С.Рцстямовун, С.Ялясэяровун, Т.Бакыхановун, З.Баьыровун, Н.Мяммядовун, Р.Миришлинин, М.Умудовун вя башга бястякарларын мцхтялиф сяпкили консертляри дя милли мусигинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр.

        Тядгигатчы Л.Щясянова тар консертляринин цмуми вя фяргли жящятлярини мцгайисяли шякилдя характеризя етмишдир. О, йазыр: “…консертлярин мцяллифляри халг чальы алятимиз тары мцкяммял биляряк, бу алятин имканларына эюзял бяляд олдугларыны нцмайиш етдирмишляр. Консертлярин цслуб хцсусиййятляриня бу жящят бюйцк тясир эюстярмишдир. Дольун, гцввятли сяс палитрасы иля йанашы, йумшаг бойалардан щяссаслыгла истифадя олунмасы, муьам техникасынын виртуоз шякилдя тятбиги, халг чальы цслубуна хас олан бир сыра цсуллардан истифадя едилмяси бу консертлярин сяжиййяви хцсусиййятидир”[2, 116].

        Рамиз Миришлинин 1984-жц илдя йаратдыьы тар иля симфоник оркестр цчцн консерти тар консертляри ирсиндя юзцня лайигли йер тутмуш бир ясярдир. 1985-жи илдя Азярбайжан бястякарларынын ВЫ гурултайында (солист - Рамиз Гулийев, дириъор - Рафиг Кяримов), 1987-жи илдя Дашкянддя кечирилян Азярбайжан симфоник мусиги эежясиндя вя Сямяргянддя мусигишцнасларын ЫЫЫ Бейнялхалг симпозиумунда ифа едилмишдир. Консерт Азярбайжан Телевизийасы вя Радиосунун симфоник оркестри вя тарзян Рамиз Гулийев тяряфиндян (дириъор Рамиз Мяликасланов) лентя йазылараг, радионун гызыл фондуна дахил едилмишдир.

        Азярбайжанда йаранмыш классик Тар Консертляринин яняняляриня ясасланан Р.Миришлинин тар иля симфоник оркестр цчцн Консерти цч щиссядян ибарятдир: Ы щисся - Аллеэро, соната формасында йазылмышдыр, шад, жошгун ящвал-рущиййя дашыйыр.ЫЫ щисся - Рубато сенза метрум, цч щиссяли формада олуб, тямкинли, лирик рявайят характерлидир.ЫЫЫ щисся - Аллеэро, Финал - рондо-соната формасында бястялянмиш, халг шянликляри рущуну якс етдирир. Эюрцндцйц кими, Консертин щиссяляри гурулушуна эюря яняняви олуб, классик ъанр хцсусиййятляриня маликдир.

        Р.Миришлинин тар иля симфоник оркестр цчцн консертинин ян сяжиййяви хцсусиййяти бурадакы силсилядя халг мусигисинин ян мцхтялиф ъанрларынын - муьам, ашыг мусигиси вя рягс хцсусиййятляринин уйьунлашдырылмасыдыр. Лакин диэяр мцяллифлярин консертляри иля мцгайисядя бурада ашыг мусигисинин хцсусиййятляри даща габарыгдыр. Саз алятиня хас олан ифа хцсусиййятляри, ащянэляр тар партийасында тятбиг олунур (Ы щиссянин тамамлайыжы мювзусу, консертин ЫЫЫ щиссяси). Р.Миришлинин консертинин щармоник цслубунда да ашыг мусигисиня хас олан щармонийалар юз ялванлыьы иля сечилир.

        Консертин мусигиси рянэарянэ тябиятлидир. Мусигишцнас-алим Э.Щцсейнованын йаздыьы кими, “беля мювзу зянэинлийи мцяллифин эюзял мащны бястякары олмасы иля йанашы, онун ейни заманда, Азярбайжан халг йарадыжылыьында, хцсусиля чохчаларлы муьамлара ясасланмасы иля ялагядардыр. Ясярдя тарын юзцнямяхсус ифадя васитяляриндян, тембр зянэинлийиндян усталыгла истифадя олунмасы, щямчинин милли мусиги иля мцасир мусиги жизэиляринин вящдяти консертин юзцнямяхсус цслубуну тяйин едир” [3, 154].

        Консертин партитурасы бюйцк симфоник оркестр тяркиби цчцн нязярдя тутулмушдур. Ону да дейяк ки, тар - милли мусиги аляти кими симфоник оркестрин фонунда парлаг сяслянмя кясб едир. Бястякар щям тарын соло сяслянмясиня, щям дя оркестр партитурасы иля узлашдырылмасына чох диггятля йанашмыш вя рянэарянэ тембр бойалары йаратмаьа наил олмушдур. Консерт тар партийасынын виртуозлуьу иля диггяти жялб едир.

        Рамиз Миришлинин тар иля симфоник оркестр цчцн Консерти Азярбайжан мусигисиндя йаранан бу ъанрын нцмуняляри сырасында юзцнямяхсус йер тутур. Бу консерт тар ифачылыьында бир сыра йени тапынтылар, зянэин, мцряккяб щармоник цслубу иля вя бир сыра мараг доьуран ифадя васитяляри иля сечилир.

        Гейд етмяк лазымдыр ки, Р.Миришлинин тар иля симфоник оркестр цчцн Консерти иля йанашы, бястякарын йарадыжылыьында Консерт ъанрынын мцхтялиф нювляриня раст эялирик. Хцсусиля халг чальы алятляри оркестри цчцн Консерт диггятялайигдир вя бястякарын йарадыжылыг цслубунун мараглы хцсусиййятлярини якс етдирир.

        Р.Миришли симфоник оркестрля йанашы, халг чальы алятляри оркестри цчцн дя ясярляр йазмышдыр. Бу сащядя онун халг чальы алятляри цчцн Консерти хцсусиля диггятялайиг олуб, Азярбайжан мусигисини зянэинляшдирян ясярлярдян биридир. Бястякар халг чальы алятляри цчцн сциталар, увертцралар, мусиги лювщяляри, хореографик шякилляр вя с. Ясярляр дя йазмышдыр.

        Р.Миришлинин халг чальы алятляри оркестри цчцн Консерти бу ъанрда йазылмыш илк мусиги ясяридир. Мусигишцнас-алим Р.Зющрабов бу ясярдя бястякарын йарадыжылыг ахтарышларынын даща габарыг цзя чыхдыьыны вя бу ъанрын халг чальы алятляри оркестри цчцн йени олдуьуну гейд етмишдир. Ясярин йаранма вя ифа тарихи иля баьлы Р.Зющрабовун мялуматына нязяр салаг: “Консертин партитурасы цзяриндя “1965-жи ил”… йазылмышдыр. Ясяр яввялжя “Загафгазийа мусиги бащары”нын иштиракчылары тяряфиндян марагла динлянилмиш, сонра Азярбайжан бястякарларынын йубилей пленумунда мцвяффягиййятля сяслянмишдир”. Р.Зющрабовун йаздыьы кими, “жошгун илщам вя щяссаслыгла бястялянмиш Консерт юз дярин лиризми, психолоъи инжялийи иля динляйижини валещ едир” [4, 77].Драматик епизодларда да мцяллифин мусигиси олдугжа емосионал вя жазибядардыр.

        Р.Миришлинин халг мусигисиндян истифадя йолларынын тядгиги бахымындан нязярдян кечирдийимиз Консерт эюзял нцмунялярдян биридир. Беля ки, бястякар бурада халгымызын зянэин мусиги хязинясиндян ситат эятирмяйяряк, сярбяст йарадыжы сурятдя эениш истифадя етмишдир. Консертин партитурасы олдугжа колоритлидир. Бурада сямимилик, рянэарянэлик динамик сяслянмя иля уйьунлашыр. Бу ясярдя халг чальы алятляри оркестриня дахил олан бцтцн групларын бядии вя техники инканлары, тембр хцсусиййятляри Р.Миришли тяряфиндян мящарятля истифадя олунмушдур. Ясяр милли лад-мягам системиня дайагланараг парлаг мелодийаларын йаранмасы, зянэин тембр драматурэийасы бахымындан бюйцк мараг кясб едир. Ясяр щям дя классик форманын милли мелосун ганунауйьунлуглары иля синтези бахымындан да диггяти жялб едир.

        Ясяр цч щиссядян ибарятдир. Халг шянлийинин чохрянэли мянзяряси (биринжи щисся), субйектив-лирик дцшцнжяляр (икинжи щисся), даим щярякятя чаьыран щяйат бурульаны (цчцнжц щисся) бир-бирини явяз едир. Консертин гурулушуну ямяля эятирян цч щиссядя ясярин идейа-мяна мяркязи, ясас драматуръи хятти вя силсилянин йекунлашдырылмасы юз яксини тапыр.

        Консертин образ мязмуну эениш вя чохжящятлидир. Бурада халг байрамы шянлийи, дярин дцшцнжяляр вя пейзаъ ассосиасийалары юзцнц эюстярир. Ъанр-рягс сферасы бирбаша ардыжыл инкишаф хятти кясб едир. О, Консертин бцтцн щиссяляриндян кечяряк, финалда йени чалар газаныр. Икинжи щиссядя лирик-психолоъи образлардан сонра финалын мусиги инкишафында ъанр-мяишят образлары онлара хас олан садялийи вя щяйат севярлийи итирир, драматик характер ялдя едирляр.

        Консертин мусиги дилиня хас олан лаконизм вя зянэинлик ясярин бцтцн тематик материалынын характерик кейфиййятидир. Консертдя щяр бир мювзу там формалашмыш биткин образа маликдир, бурада онун садялийини вя мягсядйюнлцлцйцнц гейд етмялийик. Консертдя щяр бир образлар даирясиня мцяййян характерли мювзулар уйьун эялир. Йалныз ясас, мяркязи мювзулар дейил, щям дя ясярин драматурэийасында апарыжы рол дашымайан епизодик мювзулар да мелодик биткинлийи иля сечилир.

        Консертдя Р.Миришлинин йарадыжылыг цслубунун характерик хцсусиййятляри - образларын ъанр-мяишят сяжиййяси вя тясвирилийи юз ифадясини тапыр. Консретдя ъанр-мяишят тясвири фон ролуну ойнайыр. Бу фонда бястякарын щяйат щаггында, сяняткарын жямиййятдяки йери барядя фикирляри ачыгланыр.

        Консертдя йени бядии сявиййядя халг мусиги дилинин ганунауйьунлуглары юз тяжяссцмцнц тапыр. Бястякар халг мусигисинин интонасийа-ритм системини вя ъанр-образ структуруну эениш сурятдя яхз етмишдир. Ъанр-мяишят мювзуларында фолклорун лад-интонасийа хцсусиййятляри щармоник дил сайясиндя эярэинляшир. Бурада сяслярин паралел сяслянмяляриндян, чарпазлашмаларындан истифадя едилир. Бястякар тембрлярин, рянэ чаларларынын сечиминдя йарадыжы фантазийасыны нцмайиш етдиряряк, мусиги алятлярини консерт-соло тярзиндя тяфсир етмяйя чалышмышдыр.

        Беляликля, Консертин идейа-драматуръи мязмунунун йенилийи тясвири вя психолоъи планлы образларын мцряккяб узлашмасындан ибарятдир. Ясярин бцтцн мусиги гурулушунда йени жящятляр юзцнц эюстярир - тематизмин лакониклийи, тезислийи, мусиги дилинин бцтцн компонентляринин гырылмаз ялагяси, композисийанын цслуб бцтовлцйцнц шяртляндирир.

        ЯДЯБИЙЙАТ

1. Р.Миришли. Консерт . Тар иля симфоник оркестр цчцн. Партитура. Бакы, 2009

2. Щясянова Л.М. Тар иля симфоник оркестр цчцн консертлярин йаранма вя инкишаф тарихиня бир нязяр. // “Мусиги дцнйасы” ъурналы, № 1-2(35), 2008, с.116-119.

3. Щцсейнова Э.Г. Рамиз Миришлинин тар вя симфоник оркестр цчцн консертинин бязи цслуб вя ъанр хцсусиййятляри // “Мусиги дцнйасы” ъурналы, № 1-2 (7) 2001. с. 154-159.

4. Зющрабов Р.Ф. Мащнылар… Мащнылар… // Бястякарларымыз щаггында сюз. Ы китаб. Бакы, Шур, 1995. С.76-80.


Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы