Начальная страница журнала
 
Архив

 

Музыкальное образование


АЗЯРБАЙЖАН - НОРВЕЧ АРАСЫНДА ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯЛЯРИН ИНКИШАФЫНДА БЕЙНЯЛХАЛГ МУСИГИ ЛАЙИЩЯЛЯРИНИН РОЛУ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИ

Автор: Щажылы Цлкяр Тащир гызы                  Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

       Азярбайжан - Норвеч мусиги ялагяляринин инкишаф етдирилмяси бахымындан бир сыра мцштяряк лайищяляр щяйата кечирилмишдир. Бу бейнялхалг мусиги лайищяляринин сырасында Норвечин “Скрук” хору вя азярбайжанлы мусигичилярин бирэя тяшкилатчылыьы иля щяйата кечирилмиш “Тще ланд wе жоме фром” (“Бизим эялдийимиз юлкя”) лайищясидир. Бу лайищя, билаваситя сяййащ вя алим Тур Щейердалын Азярбайжанла Норвеч тарихи ялагяляринин цзя чыхарылмасына хидмят едян експедисийаларынын якс сядасы кими мейдана эялмишдир вя лайищянин адында да бу експедисийанын мягсяди юз яксини тапыб.

        Лайищянин мусиги тяртибатчысы Сийавуш Кярими, лайищянин координатору вя аранъыманчы Галиб Мяммядовдур. Азярбайжан Милли Консерваторийасынын ректору, Азярбайжан Республикасынын халг артисти, профессор Сийавуш Кяриминин йарадыжылыг фяалиййятиндя бейнялхалг мусиги лайищяляринин щяйата кечирилмяси хцсусиля диггятялайигдир. Беля ки, о, илк дяфя олараг, Норвеч мусигичиляри иля Азярбайжан мусигичиляринин бирэя ямякдашлыьына ясасланан лайищянин тяшяббцскары вя тяшкилатчысы олмушдур. Сонракы иллярдя онун тяряфиндян диэяр халгларын мусиги мядяниййятиня мцражият вя мцштяряк лайищялярин щяйата кечирилмяси Азярбайжанын мусиги щяйатында мцщцм щадися кими дяйярляндирилмишдир.Бястякар Галиб Мяммядовун Азярбайжан - Норвеч бейнялхалг лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя мцщцм йарадыжы ролу олмушдур. Онун йарадыжылыьында Норвеч мусиги мядяниййятиня баьлылыг йени сящифя ачмыш вя инди дя ики халг арасындакы мусиги яняняляринин давамчысы кими танынмышдыр.

        “Скрук” хору Норвечин жох мяшщур хор ансамблыдыр вя дцнйанын мцхтялиф мяканларында сясйазма студийаларында гейдя алыныб. “Скрук” хорунун бядии рящбяри Пер Оддвар Щилдредир. “Тще ланд wе жоме фром” лайищясинин иштиракчылары сырасында (“Киркелиэ Културвееркстед” (“Кился мядяниййят групу”) адлы Норвеч ширкяти вя 1994-жц илин йанварындан Азярбайжанда гачгынларла ишляйян Норвеч Щуманитар Мцяссися тяшкилатынын гейд олунмалыдыр. Бу ирищяжмли лайищя- Азярбайжан вя Норвеч мусиги ялагялярини эцжляндирян, диггят жялб едян вя йцксяк рейтинг газанан бир пройектдир. “Скрук”ун ясас хцсусиййяти Азярбайжан халг мащныларынын норвеч дилиндя охунмасыдыр.

        ЖД-дяки мусиги нцмуняляринин мусиги тяртибатында Азярбайжан милли алятлярти тар, саз, уд, каманча, тцтяк, балабан, гармон, наьара вя гошанаьарадан истифадя олунуб.. Лайищянин соло ифачылары Азярбайжан халг артистляри Бриллиант Дадашова вя Илгар Мурадовдур.

        Норвечин “Скрук” хору вя Азярбайжан мусигичиляринин бирэя лайищяси олан “ТЩЕ ЛАНД WЕ ЖОМЕ ФРОМ (ЛАНДЕТ ВИ КОММЕР ФРА) - “Бизим эялдийимиз юлкя” адлы ЖД албомуна ашаьыдакы мусиги нцмуняляри дахилдир:

        1.Енэаммелфабел (“Ай бярибах”). Солист: Бриллиант Дадашова.

        2. Вилланвилланвеи (“Бана-банаэял”). Солист: ИлгарМурадов.

        3. НусщабааоэАлександер ден Сторе (“Чал-Ойна”). Солист: Б.Дадашова.

        4. Рoде Эардинер (“АманНяня”). Солист: Б.ДадашовавяИ.Мурадов.

        5. Квиннен Ы Кис (“Байаты-Ширазтяснифи”). Солист: Б.Дадашова.

        6. Фортеллерскaлен (“СцсянСцнбцл”).

        7. Флй! (“Лачын”).Солист: И.Мурадов.

        Щаггында данышдыьымыз лайищядя С.Кярими халг мащныларыны солист вя хор цчцн ишлямишдир. Онун ясас мягсяди азярбайжан дилиндя мащнынын мелодийасыны ифа едян солистля норвеч дилиндя охуйан хорун ифасыны узлашдырмагдан ибарят иди. Мащнынын мелодийасы, демяк олар ки, илкин мянбядя олдуьу кими сахланылмыш вя ишлямянин нот йазысына дахил едилмямишдир.

        С.Кяриминин халг мащны ишлямяляриндя бир сыра диггятялайиг жящятляр юзцнц эюстярир. Халг мащныларынын композисийа гурулушунда цмуми план белядир: мцхтялиф характерли халг мащныларынын солист вя хор цчцн ишлянилмяси - хорун ифасында сяслянян эириш, биринжи бюлмя - мащнынын бянди вя нягяраты, икинжи бюлмя - биринжинин вариантлы тякрары вя кода. Икинжи жящят ондан ибарятдир ки, бу ишлямяляр хорун нот ясасында ифа тярзи иля мцьяннинин сярбяст ифасынын узлашдырылмасына ясасланыр. Диэяр бир жящят хорун мцшайият функсийасында сяслянмянин халг мусигисинин ифадя тярзиня уйьун олмасы иля баьлыдыр. Бурада щям мелодийанын щомофон-щармоник типли мцшайияти, щямм дя полифоник имитасийалы мцшайияти халг чальы алятляринин сяслянмясиня уйьунлашдырылмышдыр. Халг мащныларынын ишлямяляринин ясас жящятляриндян бири - солист вя хорун мцхтялиф диллярдя охумасыдыр. Бурада ифачыларын сяняткарлыьы юня чыхыр.

        Халг мащны ишлямяляринин мусиги цслубунда мцшащидя етдийимиз ясас жящятлярдян бири дя милли вя гейри-милли мусиги яняняляриндян эялян хцсусиййятляри юзцндя якс етдирмясидир. С.Кярими бурада мащнынын милли интонасийа дюнмяляриндян истифадя едяряк, онлары хор партийаларына дахил едир. Хорун партийасында бурдон сяслярдян, имитасийалы эедишлярдян эениш истифадя едилир. Норвеч хорунун Азярбайжан халг мащныларына хас олан интонасийа гурулушуна мцражият етмяси мараглы жящятлярдян биридир.

        Азярбайжан - Норвеч мусиги ялагяляринин инкишафы бахымындан даща бир юнямли лайищяни дя гейд етмяллийик ки, бу да Азярбайжанда кечирилян “Ипяк йолу” фестивалы иля баьлыдыр. “Ипяк йолу” Бейнялхалг Мусиги Фестивалы 2010-жу илдян башлайараг, Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын тяшяббцсц вя тяшкилатчылыьы иля Шяки шящяриндя кечирилир. Мялум олдуьу кими, Азярбайжанын бу гядим дийары Бюйцк Ипяк йолунун цстцндя йерляшян ян важиб мяканлардан бири олмушдур. Гядим тарихи архитектурасына эюря дя бу шящяр даим алимлярин диггятини жялб едир. Тясадцфи дейил ки, Шяки шящяриндя кечирилян “Ипяк йолу” Бейнялхалг Мусиги Фестивалында Норвечдян дявят олунмуш мусигичиляр иштирак едирляр. 2010-жу илдя кечирилян Фестивалын програмында “Сары эялин” Норвеч-Азярбайжан ансамблынын консерти иля йаддагалан олмушдур.

        “Сары эялин” Норвеч-Азярбайжан ансамблынын консерти Киш кяндиндяки гядим Албан мябядинин щяйятиндя баш тутмушдур.Мярасимдя чыхыш едян Норвечин юлкямиздяки сяфири Йон Ранберг билдирмишдир ки, “Киш кянди норвечлиляр цчцн дя доьма бир мякандыр. Бурада йерляшян Албан мябядинин чох гядим тарихи вардыр. Бизим цчцн фярящли щалдыр ки, абидянин бярпасында Норвеч щюкумяти дя йахындан иштирак етмишдир. Абидянин йахынлыьында эюркямли Норвеч сяййащы Тур Щейердалын бцстцнцн гойулмасы Азярбайжанда толерантлыьа бир нцмунядир. Азярбайжан вя Норвеч халгларыны бир сыра хцсусиййятляр бирляшдирир. Бу эцн ися бизи мусиги бирляшдиряжякдир. Бу щиссляри бизя “Сары эялин” Норвеч-Азярбайжан ансамблы бяхш едяжякдир” (Азяртаж).

        Норвеч вокалчысы Лив Рунесдаттер вя Азярбайжан каманча ифачысы Елшян Мансуровун бирэя лайищяси олан “РУНЕСДАТТЕР / МАНСУРОВ” адланан лайищя 2006-жы илдян етибарян щяйата кечирилир. Дяйишкян тяркиби олан бу ансамбл Азярбайжан муьамыны вя Норвеч халг мащныларынын цмуми жящятлярини диггятя чатдырмаьы гаршысына мягсяд гоймушдур. Бу ики юлкянин мусиги мядяниййяти арасында охшар жящят онларда импровизя сянятинин мювжудлуьундан иряли эялир. Азярбайжан муьамы вя Норвеч халг мащнылары мусиги гурулушу бахымындан мцхтялиф олсалар да, ифадя васитяляри вя драматуръи кейфиййят етибариля йахындырлар.

        Лайищянин мусиги юзяйини мараглы кясишмяляр - гядим алят сяслянмяляри, боьаз тембрляри, тябият вя магнитофон лент йазылары, халг мусигисинин топланмасы заманы ялдя олунан мараглы мелодийалар тяшкил едир. Бурада халг мащныларындан эялян мянбя айдын олса да, диэяр халгларын яняняляри дя нязяря чарпыр. Бу гядим мащнылар муьамла бирэя дярин щиссиййата малик, поезийа иля вящдятдя олан йени бир синтез йарадыр.

        “РУНЕСДАТТЕР / МАНСУРОВ” - Норвеч вя Азярбайжан яняняви классик мусигиси адлы лайищя 2010-жу илдя Мцслцм Магомайев адына Азярбайжан Дювлят Филармонийасында тягдим олунмушдур.

        Консертдя “Байаты-Шираз”, “Шцштяр”, “Забул-Сеэащ” муьамлары цзяриндя импровизяляр, “Алаэюз”, щабеля Норвеч халг мащнылары ифа олунмушдур. “Сары эялин” халг мащнысынын ифасы ися тамашачылар тяряфиндян щярарятли алгышларла гаршыланмышдыр. Алты няфярлик ансамблын тяркибиня Азярбайжан тяряфиндян Елшян Мансуров (каманча), Ялякбяр Ялякбяров (тар), Ещтирам Щцсейнов (вокал), Норвеч тяряфиндян ися Лив Рунесдаттер (вокал), Тува Тщомассен Болстад (скрипка) вя Леио Ника (аккордеон) дахилдирляр.

        Эюрцндцйц кими, Азярбайжанлы вя Норвеч мусигичиляринин бирэя щяйата кечирдикляри бейнялхалг мусиги лайищяляри мцхтялиф сяпкили олуб, юз ящатя даирясиня вя мащиййятиня эюря фярглянир.

        Азярбайжан мусигисинин тяблиьи йолларындан бири олан бейнялхалг мусиги фестиваллары рянэарянэ програма маликдир. Бу бахымдан Азярбайжан мусигичиляринин Норвечдя кечирилян мядяниййят фестивалында иштиракы да яламятдардыр.

        Норвечин пайтахты Осло шящяриндя яняняви олараг щяр ил тяшкил олунан ”Сагене” Бейнялхалг Мядяниййят Фестивалында Норвеч Азярбайжан Эянжляр Тяшкилаты (НАЙО) вя Осло Азярбайжан Еви мцтямади иштирак едир. Бу фестивалын ясас мярамы мцхтялиф юлкялярин пешякар вя щявяскар мусигичиляри, инжясянят усталарыны, ашпазлары бир арайа эятирмякдян ибарятдир.

        2015-жи илдя, артыг 5-жи дяфядир ки, Азярбайжанлы эянжляр бу фестивалда уьурла иштирак едирляр. Фестивалын ачылышында Сагене бялядиййясинин сядри Щелге Столтенбергин Норвеч Азярбайжан Эянжляр Тяшкилатынын фяалиййятини вя фестивалын кечирилмяси цчцн эюстярдийи дястяйи йцксяк гиймятляндириб.

        Фестивалда Азярбайжан тарихи, туризми, Ермянистан-Азярбайжан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси вя Бакы-2015 Ы Авропа Ойунларына даир мялуматландырыжы брошцр, ъурнал вя китабчалар нцмайиш етдирилиб, иштиракчылара пайланылыб. Фестивалын мусигили щиссясиндя ися Осло Мусиги Академийасынын тялябяси Ниэар Гящряманова милли мусиги нцмунялярини ифа едиб.

        Фестивал чярчивясиндя Азярбайжан Эянжляр Фондунун дястяйи иля Норвечин икинжи бюйцк шящяри Берэендя Азярбайжан халг мусигиси консерти кечирилиб. Едварг Григин адына Мусиги Академийасынын Гуннар Севигс залында баш тутан консертдя ”Муьам” инструментал ансамблы Азярбайжан милли мусигиси вя муьамлардан ибарят програмла чыхыш едиб.

        Бцтцн бунларын Азярбайжан-Норвеч мядяни ялагяляри бахымындан бюйцк ящямиййяти вардыр. Хцсусиля дя Азярбайжан щягигятляринин, Азярбайжан милли мядяни ирсинин зянэинлийинин, мусигисинин эюзяллийинин дцнйайа чатдырылмасы олдугжа важиб мясялялярдир.

        ЯДЯБИЙЙАТ

1. “Тщеландwе жоме фром (Ландет ви коммер фра)- ЖД албом. “Скрук” хору вя Азярбайжан мусигичиляри.

2. щттпс://www.йоутубе.жом/wатжщ?в=WБЭЩзЪРЕтн0

3. Шякидя “Сары эялин” Норвеч-Азярбайжанансамблынынконсертиолуб. щттп://www.анспресс.жом/индех.пщп?а=2&лнэ=аз&нид=50421


Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы