Начальная страница журнала
 
Архив

 

Музыкальное образование


НОРВЕЧ МУСИГИ МЯДЯНИЙЙЯТИ ЧЯРЧИВЯСИНДЯ АЗЯРБАЙЖАН МУСИГИСИ ИЛЯ ЙАРАДЫЖЫЛЫГ ЯЛАГЯЛЯРИ

Автор: Цлкяр ЩАЖЫЛЫ                  Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

       Бцтцн дцнйа халгларынын мусигиси, о жцмлядян, Азярбайжан вя Норвеч халг мусигиси гядим дюврлярдян халгын дцнйаэюрцшцнцн, щяйат шяраитинин, мярасим мядяниййятинин ифадяси кими йаранараг, шифащи яняняляр ясасында нясилдян-нясля кечмиш, халг ифачылары тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Халг мусигиси сонрадан милли бястякарлыг мяктябинин нцмайяндяляринин йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил етмишдир. Бу да профессионал бястякар йарадыжылыьында йени мусиги ъанрларынын йаранмасына йол ачмыш, ифачылыг мяктябляринин инкишафына, мусиги коллективляринин, мусиги тящсилинин мейдана эялмясиня тякан вермишдир.

        Норвеч мусигисинин дя шифащи яняняли мусиги йарадыжылыьы юзлцйцндя цч тябягяйя айрылыр: халг мусигиси (мусиги фолклору) - халг мащны вя рягсляри; халг-профессионал мусиги - Орта ясрляр дюврцндя эениш йайылмыш скалдларын йарадыжылыьы; дини мусиги вя йа кился мусигиси (бястякар вя ифачыларын йарадыжылыьында дини мусиги ъанрларынын инкишафы). Мцасир дюврдя дя халг мусигиси шифащи яняняляря ясасланараг, юз инкишафыны давам етдирир. Бястякар йарадыжылыьынын формалашмасында халг мусигисинин бюйцк ролу олмушдур.

        Норвеч халг мусигисини арашдырмаг цчцн биз дцнйа мусиги тарихини юйрянян бир сыра мянбяляря мцражият етмишик. Бунлардан “История зарубеъной музыки” (“Харижи мусиги тарихи”), “Музыкальная литература зарубеъных стран” (“Харижи юлкялярин мусиги ядябиййаты”), “Музыкальная энциклопедия” (“Мусиги енсиклопедийасы”) вя с. Бу кими няшрлярдя Скандинавийа юлкяляринин мусигиси, Норвеч мусигиси, Едвард Григин йарадыжылыьы ятрафлы тягдим олунмушдур. Биз щямин мянбяляря ясасланараг, Норвеч мусиги мядяниййятинин ясас хцсусиййятлярини гейд едирик.

        Халгын мусиги мядяниййятинин ясасыны халг чальы алятляри ифачылыьы вя бунунла сых баьлы олан мащны вя рягс ъанрлары тяшкил едир. Щяр бир халгын мащны вя рягсляри мювзу, мязмун вя мусиги гурулушу бахымындан чох фярглидир. Бу сащядяки тядгигатлара ясасланараг щяр халгын айры-айрылыгда мусиги алятлярини, халг мащны вя рягслярини характеризя едяряк, онлар арасындакы ортаг нюгтяляри эюстяря билярик.

        Норвеч халг мусигисинин гядим кюкляри археолоъи газынтылар заманы ашкара чыхан бир сыра мусиги алятляри вя мадди мядяниййят нцмуняляри иля тясдиг олунур. Мясялян, е.я. ЫЫ ясря аид бцрцнж шейпурлар, гядим арфалар, лйутнйалар, скрипкалар, дашлар цзяриндя щякк олунмуш диэяр мусиги алятляринин рясмляри (ЫЫ яср) бу гябилдяндир. ХЫЫ ясрдян сонра ися тахтадан тикилмиш килсялярин орнаментляриндя дя бу кими рясмляря раст эялинир, Нидарос мябядиндяки халг мусигичиси - Шпилманын щейкяли елми мянбялярдя гейд олунур.

        Норвеч мусигисиндя халг чальы алятляринин мейдана эялян нюв мцхтялифлийини гейд едя билярик. Орта ясрляря аид Ирланд - Норвеч “Бюйцк Едда” епосунун (ХЫ ясрин сону) сагаларында вя поемаларында гящряманларын мусиги алятляринин ады чякилир: мясялян, Йалларын шейпуру, Егтерин арфасы вя с. Щямчинин, Норвеч кралларынын сарайларында мусигичилярин рянэарянэ мусиги алятляринин - мцхтялиф нюв шейпурларын, арфаларын, скрипкаларын вя с. Олдуьу эюстярилир. Бу алятляринин мцшайиятиля Скандинавийада йашайыб-йарадан пешякар халг мусигичиляри - скалдлар юз йаратдыглары поемаларыны ифа едирдиляр. Норвечин халг мусигисиндя чобанларын мяишятиндя истифадя олунан няфяс алятляри - буккещорн, приллащорн, селйе вя с. Мусиги алятляри дя йер алмышдыр.

        ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Норвечдя скрипка алятинин йогйа вя йа щардингфеле адланан нювляри халгын мяишятиндя эениш йайылыр. Щямин дюврдя щардингфеле алятиндя чалан эязяри халг шаир-мусигичиляри щаггында мялуматлара да раст эялинир. Норвечдя скрипка ифачылары халг арасында чох ряьбятля гаршыланырдылар. Бу алятлярля йанашы, мцасир дюврдя Норвеч мусиги мяишятиндя Авропа алятляринин бцтцн нювляриндян соло, ансамбл вя оркестрлярдя истифадя олунур.

        Мусиги алятляриндян халгын мяишятиндя вя мярасимлярдя эениш истифадя олунмасы инструментал рягс мусигисинин инкишафына тясир эюстярмишдир. Норвеч халг мусигисиндя рягсляр бюйцк йер тутур вя чох рянэарянэ нцмунялярля тямсил олунур. Хцсусиля Щарданэер, Трондщейм вя Телемарк районларында халг рягсляри юзцнямяхсус хцсусиййятляриля фярглянир, жялд вя ити темпляриня, сычрайышлы мелодийаларына вя синкопалы ритмик гурулушуна эюря бу рягсляри бязян “даь рущларынын рягсляри” вя йа “шейтанын рягсляри” адландырырлар: бунларын сырасында спринггар, спрингданс, халлинг вя с. Эюстярмяк олар. Норвеч халг мусигисинин чох бюйцк щиссяси “слоттер” адланан, кяндлилярин ифа етдийи рягслярдян ибарятдир. Слоттерин вятяни юлкянин гярбиндя йерляшян Телемаркен бюлэясидир. Слоттерлярин мелодийалары адятян “щардингфеле” адланан скрипкайа охшар симли алятдя чалырлар. Юз юлчцляриня эюря “щардингфеле” ади виолиндян кичикдир, купу (бойунжуьу) гыса, цст гапаьы (тахтасы) габарыгдыр. Дюрд чальы сими иля йанашы дюрд зянэ (аликвот) симляри сайясиндя метал жинэилтили чаларда сяслянир. Норвеч щямишя слоттер ифачылары иля танынмышдыр.

        Халг ифачылары юз импровизасийаларында цч тип яняняви рягся йер верирляр: халлинг, спрингданс вя гангар.

        “Щаллинг” - соло киши рягсидир. Рягсин башлыжа жящятляри мярдлийи вя чевиклийи нцмайиш етдирмякдир ки, бцтцн бунлар енеръили мелодик - ритмик шякиллярдя юз яксини тапыр. Мелодийанын вя рягс щярякятляринин гяфил дяйишкянлийи дя халлингин юзял жящятидир. “Спрингданс” (“спринэ” - щоппанмаг, тулланмаг демякдир) - Норвечдя чох эениш йайылыб, цчсайлы, чевик, йцнэцл щярякли, ритмик фигурлары тез-тез явязлянян, ханядя вурьунун йери дяйишян рягсдир. “Гангар” (кяндли маршы) - Норвечдя эениш йайылмыш йцрцш-рягс типли нцмунядир. Гядим заманлардан киши-гадын жцтлцйц тяряфиндян, аста, тянтяняли рущда, вязни дяйишмяз шякилдя (6/8 юлчцдя), адятян кянд тойларында ифа олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу рягсляр мусиги мязмунуна эюря бир-бириня йахындырлар: щяр цчц жялд, дирибаш, енеръили ритмляря, щятта йумор чаларларына маликдир.

        Норвечдя халг мусигичиляринин йаратдыглары инструментал мелодийалар нясилдян-нясля ютцрцляряк, профессионал мусигичилярин йарадыжылыьына дахил олмушдур. Норвеч халг инструментал мелодийалары - слоттер, лйуарслоттер, ланглейкслоттер вя с. Юзцнямяхсус образлы мязмуну, мелодик, лад, интонасийа, ритмик гурулушуна эюря милли мусигинин хцсусиййятлярини габарыг якс етдирир.

        Норвеч халг мащныларынын мцхтялиф нювляри вардыр. Онлардан бешик мащнылары, мязяли (йуморлу) мащнылар, мящяббят мащнылары, бащадыр (гящрямани) мащнылар, йарышма мащнылары (мцьянниляр мелодийаны нювбя иля импровизасийа едяряк, вариантларыны йарадырлар), балыгчы мащнылары, чобан мащнылары (тцтяйи хатырладан сяслярля, фиоритуралы охума нювляри - локк, хаукинг, лилйинг), дини охумалар.

        Норвеч халг мусигисинин юзцнямяхсуслуьу юлкянин тябиятиндян иряли эяляряк, даьлар, дянизляр, фйордлар, гайалыглар, йарьанлар мащныларын мязмунунда тясвир олунур, викингляр, нящянэ инсанлар щаггында мащнылар жясурлуг, иэидлик щиссляри, сяйащят арзусу доьурур, даьларда йашайан рущлар, жыртданлар, фантастик мяхлуглара мараг ойадыр. Епик характерли мащныларда викинглярин, жянэавярлярин вя кралларын гящряманлыглары тяряннцм олунур. Гядим балладалар вя мащны-поемалар фантастик мязмуну иля фярглянир (“Йухулар щаггында”, “Гарьаларын тойу”, Сигурдун илан Фафнерля, жыртдан Брура иля мцбаризясиня щяср олунмуш балладалар вя с.).

        Норвечдя халг мащны вя рягсляри иля йанашы, кился мусигиси ясасян Авропада эениш йайылмыш дини мусиги ъанрларынын тясири алтында инкишаф етмишдир. Бунун да ясас сябяби Норвеч кился мусигичиляринин Франсада тящсил алмасы иля баьлы иди. Онлар юзцнямяхсус гайда-ганунлара малик кился мусигисини Норвеч мусигисинин рущуна уйьунлашдырараг, ориъинал ясярлярини йарадырдылар. Бунларын сырасында бир сыра бястякарларын, дириъорларын, орган вя диэяр мусиги алятляри ифачыларынын адлары мяшщурлашмышды.

        Азярбайжан мусигисинин тяблиьи йолларындан бири олан бейнялхалг мусиги фестиваллары рянэарянэ програма маликдир. Бу бахымдан Азярбайжан мусигичиляринин Норвечдя кечирилян мядяниййят фестивалында иштиракы да яламятдардыр.

        Норвечин пайтахты Осло шящяриндя яняняви олараг щяр ил тяшкил олунан ”Сагене” Бейнялхалг Мядяниййят Фестивалында Норвеч Азярбайжан Эянжляр Тяшкилаты (НАЙО) вя Осло Азярбайжан Еви мцтямади иштирак едир. Бу фестивалын ясас мярамы мцхтялиф юлкялярин пешякар вя щявяскар мусигичиляри, инжясянят усталарыны, ашпазлары бир арайа эятирмякдян ибарятдир.

        2015-жи илдя, артыг 5-жи дяфядир ки, Азярбайжанлы эянжляр бу фестивалда уьурла иштирак едирляр. Фестивалын ачылышында Сагене бялядиййясинин сядри Щелге Столтенбергин Норвеч Азярбайжан Эянжляр Тяшкилатынын фяалиййятини вя фестивалын кечирилмяси цчцн эюстярдийи дястяйи йцксяк гиймятляндириб. Фестивал чярчивясиндя Азярбайжан Эянжляр Фондунун дястяйи иля Норвечин икинжи бюйцк шящяри Берэендя Азярбайжан халг мусигиси консерти кечирилиб. Едварг Григин адына Мусиги Академийасынын Гуннар Севигс залында баш тутан консертдя ”Муьам” инструментал ансамблы Азярбайжан милли мусигиси вя муьамлардан ибарят програмла чыхыш едиб.

        Щал-щазырда Цзейир Щажыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасы вя Берэен шящяри Григ Мусиги Академийасы, бунунла йанашы Азярбайжан Милли Консерваторийасы вя Восс шящяри Оле Булл Мусиги Академийасы арасында тещсил-мцбадиля системи цзря мцгавиля мювжуддур ки, бу да юлкялярин мусиги яняняляринин юйрянилмяси вя эениш ялагяляря имкан йарадыр.

        Цзейир Щажыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасы (БМА) иля Норвечин Берэен Университетинин Едвард Григ Академийасынын бирэя “Аврасийа Камера Оркестри” лайищяси чярчивясиндя щяр ики академийанын эянж ифачыларындан ибарят камера оркестри йарадылыб. Бакы Мусиги Академийасынын “Симли алятляр” ихтисасы цзря 18 тялябяси Берэен шящяриня сяфяр едиб. Сяфяр чярчивясиндя Григ Академийасынын “Няфяс алятляри” ихтисасы цзря 11 тялябяси иля бирэя И.Стравински, Гара Гарайев, БМА-нын бястякарлыг ихтисасы цзря тялябяси Вцсал Намазлы (“Фярйад”), Щаралд Саверуд вя Григ Академийасынын бястякарлыг ихтисасы цзря тялябяси Кари Телсдат Сундетин (“Леарнинэ то Wалтз”) ясярляриндян ибарят консерт верибляр. Щямин нцмайяндя щейяти Бакыда сяфярдя олдуьу заман Бакы Мусиги Академийасынын бюйцк залында бирэя консерт баш тутмуш вя щямин програмла чыхыш етмишляр. Цмумиййятля, Бакы Мусиги Академийасы вя Берэен Университети арасында щяйата кечирилян бу нювбяти уьурлу лайищя, ики консерваторийа арасында узун мцддятли апарылан ишэцзар ямякдашлыьын нятижясидир. Эюрцндцйц кими, Азярбайжан мусигисинин тяблиь олунмасы ики юлкянин мядяниййятляри арасында ян важиб амиллярдян биридир ки, бу да юз тятбигини ян мцхтялиф сявиййялярдя - щям дювлят сявиййясиндя, щям гейри-щюкумят тяшкилатлары, щям дя тящсил програмларынын мцбадиляси сявиййясиндя тапыр.

        Азярбайжан вя Норвеч арасындакы мусиги ялагяляринин характери, инкишаф динамикасы диггяти жялб едир. Бу ялагялярин тарихян кечмиш дюврдя вя мцасир дюврдя инкишаф хцсусиййятляринин арашдырылмасындан беля гянаятя эялмяк олур ки, гядим дюврдя мусиги фолклорунда юзцнц эюстярян ортаг нюгтяляр, дцнйанын бир чох халглары цчцн характерик олан ъанрлары юзцндя якс етдирир.

        Ядябиййат

1. Гриндэ Н. История норвежской музыки (перевод с норвежского). Л.. 1982.

2. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века. Издание шестое. М.: Музыка, 1983. 528 с.

3. Музыкальная энциклопедия. В 6 т. (гл. Ред. Ю. В. Келдыш). М. : Советская энциклопедия, 1973-1982.

4. Kristiansen, Inger Robole "Spelemannsbladet blir bladet Folkemusikk". Oslo, 2010. Side 3 - 6

5. Brandvold, Ase. "Fra streetdance til langeleik". Klassekampen. 2007. Side 19

6. http://www.folkemusikk.no/gudbrandsdalen-slattar-fra-lom/

7. http://www.folkemusikk.no/melding-taddeivs-minne-1/


Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы