Начальная страница журнала
 
Архив

 

Культорология


ШЯКИДЯ КЕЧИРИЛЯН БЕЙНЯЛХАЛГ “ИПЯК ЙОЛУ” ФЕСТИВАЛЛАРЫ АЗЯРБАЙЖАНДА АПАРЫЛАН МЯДЯНИ СИЙАСЯТИН ТЯРКИБ ЩИССЯЛЯРИНДЯН БИРИ КИМИ ( 2003 - 2016 - жы илляр)

Автор: Тяраня АБДУЛЛАЙЕВА                  Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

       Азярбайжанда апарылан мядяниййят сийасятинин реэионал истигамятляри эцндян-эцня сцрятлянир вя мцхтялиф чаларлылыг кясб едир.Юлкя башчысы Илщам Ялийевин реэионлара ардыжыл сяфярляри юлкямиздя апарылан мядяниййят сийасятинин сырф милли интибаща хидмятинин бариз нцмунясидир. Шяки шящяри бу бахымдан апарыжы рола малик бир бюлэя тясири баьышлайыр. Юлкя Президенти Илщам Ялийевин 2003-жц илдян сонракы дюврлярдя бу бюлэяйя етдийи 6 сяфяр Шяки шящяри вя чеврясинин мядяни йцксялишинин гарантына чеврилмишдир. Буну Шякидя кечирилян Бейнялхалг Ипяк йолу Фестиваллары, бюлэянин сосиал-игтисади вя мядяни рифащы цчцн юлкя рящбяринин имзаладыьы сярянжамлар бир даща сцбут едир. 2010 -жу илдя Азярбайжан Бястякарлар Иттифагы вя Шяки шящяр Ижра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Шякидя “Ипяк Йолу” Ы Бейнялхалг Мусиги Фестивалы кечирилмишдир. 5 эцн давам едян фестивалда йерли вя Бакыдан эялмиш мусиги коллективляри эениш консерт програмы иля чыхыш етмиш, Шяки Мусиги Техникумунда устад дярсляр кечирилмишдир. Фестивалда Гара Гарайев адына Камера Оркестринин, “Оазис” симли квартетинин, “Сары эялин” Норвеч - Азярбайжан ансамблынын, Корейа фолклор ансамблынын, АзТВ - нин симфоник оркестри вя хорунун чыхышлары, Азярбайжан Опера вя Балет Театрынын практикада илк дяфя ачыг щавада Цзейир Щажыбяйлинин “Лейли вя Мяжнун” вя Мцслцм Магомайевин “Шащ Исмайыл” тамашалары шякилиляр вя шящярин гонаглары тяряфиндян марагла гаршыланмышдыр [1,с.55-56].Азярбайжанын мядяниййят сийасятинин реэионал хцсусиййятляриндян бири кими Азярбайжан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин “2010-2014-жц илляр цчцн Халг Йарадыжылыьы Пайтахтлары” програмына ясасян Шяки шящяри 2010-жу илдя “Азярбайжанын сяняткарлыг пайтахты” елан олунмушдур. Програма уйьун олараг Шякидя “Тцркдилли халгларын гейри-мадди мядяни ирсинин конвенсийалаш-дырылмасы, инвентарлашдырылмасы вя програмлашдырылмасы” мювзусунда ЫЫЫ Бейнялхалг семинар, Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин Мядяниййятшцнаслыг цзря Елми-Методик Мяркязин тяшкилатчылыьы иля “Шякинин сянят дцнйасы вя Азярбайжан мядяниййяти” мювзусунда дяйирми маса, мяшщур ел сяняткары Яляфсяр Шякилинин анадан олмасынын 80 иллийиня щяср олунмуш “Гядим милли няфяс алятляри байрамы” кечирилмишдир [ 1, с.87-88].2011- жи илдя Шяки йеня дя юлкянин мядяни сийасят мяканына чеврилмишдир. 2011- жи илин сентйабрында Русийа Федерасийасынын Татарыстан Республикасынын Елабуда, Башгырдыстан Республикасынын Уфа шящяри, 2012-жи илдя Азярбайжан Республикасынын Шяки шящяри Тцрк дцнйасынын гейри-мадди мядяни ирс пайтахты сечилмишдир. 2012-жи илин ийун айынын 30-дан ийулун 4-дяк Азярбайжан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Азярбайжан Бястякарлар Иттифагы вя Шяки шящяр Ижра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Шякидя “Ипяк Йолу” ЫЫЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы вя “Шяки Хан Сарайы”нын 250 иллик йубилейиня щяср олунмуш бюйцк байрам тядбири кечирилмишдир. Тядбир Азярбайжан Дювлят Академик Опера вя Балет Театры солистляринин иштиракы иля “Аршынмалчы Ипяк Йолунда” мусигили щекайяти иля башламыш, сонракы эцнлярдя Жянуби Корейанын, Тцркийянин,Иранын,Эцржцстанын, о жцмлядян юлкямизин танынмыш мусиги коллективляринин чыхышлары иля давам етмишдир. Беш эцн давам едян мусиги фестивалына “Шяки Хан Сарайы”нын 250 иллик йубилей тядбири иля йекун вурулмушдур. Тядбирдя Азярбайжан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин, Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын, Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын Тарих Институтунун, Азярбайжан Милли Елмляр Академийа-сынын Археолоэийа вя Етнографийа Институтунун, о жцмлядян юлкямизя аккредитя олунмуш бир сыра дювлятлярин - Иорданийа, Юзбякистан, Нидерланд Краллыьы, Болгарыстан, Газахыстан, Беларус, Корейа, Бразилийа, Румынийа, Йапонийа, Латвийа, Литва, Мяракеш, Пакистан, Украйна, Куба, Полша, Эцржцстан вя Тцркийянин фювгяладя вя сялащиййятли сяфирляри вя сяфирликлярин ямякдашлары, АТЯТ - ин Бакы офисинин, Тцркийя Республикасынын Эиресун, Эцржцстан Республикасынын Телави шящяр бялядиййясинин нцмайяндяляри, Милли Мяжлисин цзвляри, республиканын вя харижи юлкялярин танынмыш мусиги ансамблларынын вя рягс групларынын коллективляри, зийалылар, мцсиги-шцнаслар, апарыжы кцтляви информасийа васитяляринин вя ижтимаиййятин нцмайяндяляри-цмумиликдя 700 няфярдян чох гонаг иштирак етмишдир [13,с.111-112; 2;]. Фестивалын кечирилмясинин ясас мягсяди Шяки Хан Сарайы контекстиндя халгымыза хас олан зянэин тарихи - мядяни ирси тяблиь етмяк, бюлэянин туризм потенсиалыны мющкямлятмяк олмушдур. Йеридилян мядяни сийасят хятти 2012-жи илдя тякжя гейд олунанларла битмямиш, Ашаьы Карвансара бинасы, 1898 - жи илдя инша олунмуш вя истифадяйя йарарсыз щала дцшмцш И. С. Накам адына китабхана ясаслы тямир олунмушдур. Юлкя башчысынын 2011 - жи ил 25 нойабр тарихли Сярянжамына ясасян Сабит Рящман адына Шяки Дювлят Драм Театрында ясаслы тямир ишляри апарылмыш, бина тамамиля йени эюркямдя тамашачыларын ихтийарына верилмишдир. Шящярдя 3 йени мядяниййят вя истиращят паркы салынмышдыр [12 , с. 40; 2;].

        Азярбайжан Республикасы Президентинин “ Мирзя Фятяли Ахундзадянин 200 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында ” Сярянжамына уйьун олараг М. Ф. Ахундзадянин адыны дашыйан Мядяниййят вя Истиращят паркында йенидянгурма вя ясаслы тямир ишляри ясасян баша чатмышдыр. Шяки Шящяр Ижра Щакимиййятинин дахили имканлары щесабына апарылмыш йенидянгурма ишляриндян сонра яразинин симасы тамамиля дяйишмишдир. Бурада шящяр сакинляринин истиращяти цчцн щяр жцр шяраит йарадылмышдыр.Цмуми сащяси 7 щектар олан паркын 35 мин квадратметр яразисиндя йашыллыг ишляри эюрцлмцш, мцхтялиф декоратив аьажлар вя эцл коллары якилмишдир. Паркда ушагларын да истиращяти цчцн лазыми шяраит йарадылмышдыр. Бурада ики фявваря, сцни шялаля вя эюл йарадылмышдыр.Бу Сярянжама уйьун олараг щямчинин дащи ядибин ев музейиня эедян йолда, гала диварлары гаршысындакы мейданда вя онун ятрафыында мцасир ишыгландырма системи гурулмуш, йени йашыллыг золаьы салынмышдыр. 2012-жи ил сентйабрын 22-дя Шякидя М. Ф. Ахундзадянин 200 иллик йубилейиня щяср олунмуш тядбирляр чярчивясиндя Жянаб Президентимиз Илщам Ялийевин тапшырыьы ясасында иншасы баша чатдырылан “Йай театры” нын ачылышы олмушдур [ 2,с.7 - 8;12;]. Сентйабр айынын 22-дя шящяримиздя эюркямли маарифчи М.Ф.Ахундзадянин 200 иллик йубилейиня щяср олунмуш байрам тядбириндя республиканын танынмыш елм вя мядяниййят хадимляринин, миллят вякилляринин, зийалыларын, харижи юлкялярдян дявят олунмуш гонагларын иштирак етдикляри мярасимдя билдирилмишдир ки, 2012-жи ил ТЦРКСОЙ тяряфиндян щям дя “ М. Ф. Ахундзадя или” елан олунмушдур. Бу бахымдан Ахундзадянин йубилей тядбирляриндя ТЦРКСОЙ- ун цзвц олан юлкялярдян, о жцмлядян Тцркийя, Газахыстан вя Русийа Федерасийасы, Башгырдыстан Республикасындан дявят олунмуш гонаглар иштирак етмишдир. Йубилей тядбирляри М. Ф. Ахундзадянин ев Музейинин ачылышы иля башланмыш, даща сонра М.Ф. Ахундзадянин адыны дашыйан мядяниййят вя истиращят паркында тяшкил олунмуш “ Китаб байрамы” иля давам етдирилмишдир. Щямин эцн билаваситя жянаб Президенти-мизин тапшырыьы ясасында инша олунмуш 600 йерлик “Йай Театры” нын ачылышы олмуш , бурада Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын Тарих Институту вя Шяки Шящяр Ижра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля “ Мирзя Фятяли Ахундзадя - 200” мювзусунда Бейнялхалг елми симпозиум кечирилмишдир.Мирзя Фятяли Ахунд-задянин 200 иллик йубилейи онун вятяни Шякидя ядябиййат, поезийа вя сюз байрамы кими гейд олунмушдур. Сентйабрын 23- дя ися илк дяфя олараг Шякинин 2700 иллик йубилейиня щяср олунмуш “Шящяр эцнц” байрам тядбири кечирилмишдир.Шящярин мяркязи мейданларындан бириндя байрамын тянтяняли ачылышындан сонра тядбир Шяки Хан Сарайынын щяйятиндя давам етдирилмишдир.“Шящяр эцнц” чярчивясиндя Шяки шящяр Бялядиййяси иля Тцркийянин Конйа шящяр Мярам Бялядиййяси арасында гардаш шящяр щаггында протокол имзаланмыш,“Йухары Карвансара“ мещманхана комплексиндя рясм вя чичяк сярэиси ачылмышдыр. “Шящяр эцнц” байрам тядбириня Тцркийянин мяшщур “ Анадолу атяши” рягс ансамблынын консерти иля йекун вурулмушдур. Йубилей тядбирляри няинки шящяримизин, бцтювлцкдя юлкямизин мядяни щяйатында яламятдар щадисяйя чеврилмишдир [ 2 ,с.12 ; 12;].

        Шякинин ясас мядяниййят обйектляриндян олан Азярбайжанын бцтцн бюлэяляри кими Шякинин дя инкишафына даим йцксяк диггят вя гайьы эюстярмиш Улу Юндярин щяйат вя фяалиййятини, зянэин дювлятчилик ирсинин юйрянилмяси мягсядиля инша едилмиш Щейдяр Ялийев Мяркязи 2006-жы ил апрелин 13-дя Президент Илщам Ялийевин Шякийя сяфяри заманы ачылмышдыр. Мяркяздя 182 експонатдан ибарят експозисийа залы, тядгигат сектору, архив, фото-видео лабораторийа, китабхана вя интернет синиф отаьы фяалиййят эюстярир [ 12 , с. 82; 2; ] .

        Шяки бу эцн Азярбайжанда туризмин йцксяк сявиййядя инкишаф етдийи бюлэялярдян бириня чеврилмиш-дир. Шякидя туризм инфраструктурунун йарадылмасы истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлмцш, мцасир типли истиращят мяркязляри, йени отелляр истифадяйя верилмишдир. 2013-жц ил август айынын 14-дя Шякийя сяфяри чярчивясиндя дювлятимизин башчысы Шяки шящяр ижтимаиййятинин нцмайяндяляри иля эюрцшцндя демишдир: “ Шяки Азярбайжанда вя дейя билярям ки, бюлэядя вя дцнйада юз эюзяллийи иля сечилян бир шящярдир. Бурада, ялбяття, тябият вя мемарлыг, гядим вя тарихи биналар, Шякинин шящярсалма гайдалары эюзял бир мянзяря, бир вящдят йарадыр. Тясадцфи дейил ки, Шякинин мядяниййяти иля мараглананларын сайы эетдикжя артыр. Щям дахили туризм артыр, щям хариждян эялян гонагларын сайы . Азярбайжанын демяк олар ки, бцтцн йерляриндя Шякийя чох бюйцк щюрмят вя мараг вардыр. Истярдим ки, Азярбайжанын бцтцн вятяндашлары вахт тапыб Шякийя сяфяр етсинляр. Инди шяраит йахшылашыр, йоллар да чякилир вя няглиййат васитяляри мцасирляшдирилир. Она эюря дя эяляжякдя дахили вя харижи туризм инкишаф едяжякдир. Биз эяряк Шякидя эяляжякдя бейнялхалг тядбирлярин сайыны да артыраг” [ 3,с. 8-11; 12; ].

        2013-жц илдя шящяримизин гонаьы олан Румынийа-нын кечмиш Президенти Емил Константинеску, Ватикан Дювлятинин мядяниййят цзря понтифик шурасынын президенти кардинал Жанфранко Равази, Чин Халг Республикасынын, Франсанын, Исраилин, Тцркийянин, Корейанын, Румынийанын, Русийанын, Иорданийанын, Тажикстанын юлкямиздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфирляри,Цчцнжц Бакы Бейнялхалг Щуманитар Форумунун, Икинжи Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог Форумунун иштиракчылары вя башгалары да Шякинин эениш туризм потенсиалына малик олдуьуну билдирмиш вя бу шящярдян хош тяяссцратла айрылмышлар.

        Туризм сащясиндя ямякдашлыьын эенишляндирил-мяси, Азярбайжанын туризм потенсиалынын даща эениш тяблиь едилмяси мягсядиля бир сыра инфотурлар тяшкил олунмуш, Шякинин бейнялхалг сявиййядя таныдылмасы истигамятиндя мцщцм аддымлар атылмышдыр.

        2013-жц илин ийун айынын 28-дян ийулун 4-дяк Азярбайжан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи , Азярбайжан Бястякарлар Иттифагы вя Шяки Шящяр Ижра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Шякидя “ Ипяк Йолу” ЫВ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы кечирилмишдир [ 3, с.12; 748;9;10;15].

        Фестивалда Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын, юлкямизя аккредитя олунмуш бир сыра дювлятлярин - о жцмлядян, Франса, Иорданийа, Газахыстан, Беларус, Латвийа, Русийа, Щиндистан,Украйна, Полша, Тажикистан, Чин вя Тцркийянин фювгяладя вя сялащиййятли сяфирляри вя сяфирликлярин ямякдашлары, ТЦРКСОЙ- ун, Тцркийя Республикасынын Эиресун вя Конйа шящяр бялядиййясинин нцмайяндяляри, республиканын вя харижи юлкялярин танынмыш мусиги ансамблларынын вя рягс групларынын коллективляри, зийалылар, мусигишцнаслар, апарыжы кцтляви-информасийа васитяляринин вя ижтимаиййятин нцмайяндяляри -цмумиликдя 1000 няфярдян чох гонаг иштирак етмишдир.

        Бу бюйцк байрам тядбири МДБ юлкяляри рягс ансамблларынын эениш консерт програмы иля башламыш-дыр. Ийунун 29- да “Ашаьы Карвансара” комплексиндя фестивалын рясми ачылыш мярасими кечирилмиш, Азярбайжан Дювлят Академик Опера вя Балет Театры солистляринин иштиракы иля “Йедди эюзял” балети нцмайиш олунмушдур.Фестивалда Азярбайжанла йанашы 12 юлкянин танынмыш мусиги коллективляри чыхыш етмишдир. Бир щяфтя давам едян мусиги байрамы няинки шящяримизин, бцтювлцкдя юлкямизин мядяни щяйатында яламятдар щадисяйя чеврилмишдир. Фестивал эцнляриндя Шяки Бялядиййяси иля Тцркийянин Эиресун Бялядиййяси арасында гардаш шящяр вя ямякдашлыг щаггында протокол йенилянмишдир.

        Шцбщясиз ки,“Ипяк йолу” Бейнялхалг Мусиги Фестивалы халгымызын зянэин мядяниййятинин, шящяримизин туризм потенсиалынын тяблиьи бахымындан мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу фестивал артыг Шяки В “Ипяк Йолу” Бейнялхалг Мусиги Фестивалы адланыр. Фестивал чярчивясиндя Шякидя щям дя “Ипяк Байрамы” нын кечирилмяси нязярдя тутулмушдур [ 3 , с. 10-11; 12;].

        2014-жц илдя Шякидя юлкямизин мядяниййят сийасятинин давамы кими мядяниййят мцяссисяляринин мадди-техники базасынын йахшылашдырылмасы сащясиндя бир сыра ишляр эюрцлмцшдцр. Шящярин мядяниййят вя истиращят паркларында шящяр ящалисинин сямяряли истиращятинин тяшкили цчцн бир сыра тядбирлярин эюрцлмяси иши давам етдирилмишдир. Мцддят ярзиндя бир сыра мядяни-кцтляви тядбирляр кечирилмиш, тарихи эцнляр, байрам тядбирляри йцксяк сявиййядя гейд олунмуш-дур. Артыг республиканын мядяни персоналы гябул етмишдир ки,Шяки Азярбайжанда Фестиваллар шящяри кими таныныр. Бир ил ярзиндя Шякидя 4 Бейнялхалг фестивал кечирилмиш , бу фестиваллара 20 -йя йахын харижи юлкядян 200 няфярдян чох иштиракчы гатылмышдыр.

        Щяр илин йайында Шякидя кечирилян вя артыг яняня шяклини алан “Ипяк Йолу” Бейнялхалг Мусиги Фестивалы Шяки мусигисевярляринин йаддашында эюзял бир хатиря кими галыб. Дцнйа мусиги сянятинин парлаг инжиляриндян ибарят мцхтялиф консерт програмлары, эюзял ифачыларын гатылдыьы фестивал изляйижиляря хош байрам овгаты бяхш едиб. “Ипяк йолу” Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын мящз Шякидя кечирилмяси шящярин мядяни щяйатында бюйцк бир щадисяйя чеврилиб. 2014-жц илдя Шякидя бешинжи дяфя кечирилян фестивалда да дцнйанын танынмыш мусиги коллективляри иштирак етмиш , шящяр сакинляри вя гонаглары йеня дя эюзял бир мусиги байрамынын шащиди олмушлар[ 4, с.13].Юлкямиздя мядяни ирсин горунуб сахланмасына, халгымыза хас олан зянэин мядяниййятин тяблиь олунмасына даим бюйцк диггят эюстярилир. Жянаб Президентимиз Илщам Ялийевин , ЙУНЕСКО- нун хошмярамлы сяфири Мещрибан ханымын бу сащядя эюрдцйц ишлярин ящямиййяти бюйцкдцр. 2013-жц илин августунда Шякийя сяфяри чярчивясиндя шящяр ижтимаиййятинин нцмайяндяляри иля эюрцшцндя жянаб Президентимиз демишдир: “ Бизим, цмумиййятля, чох зянэин мядяниййятимиз вардыр. Шякинин дя Азярбайжан тарихиндя, Азярбайжан мядяниййятинин инкишафында хцсуси йери вардыр. Шяки Азярбайжанда вя дейя билярям йягин ки, бюлэядя вя дцнйада юз эюзяллийи иля сечилян бир шящярдир. Биз эяряк Шякидя эяляжякдя бейнялхалг тядбирлярин сайыны да артыраг” [ 4, с.13-14] .2014 - жц илин ийулун 1-дя башланан вя беш эцн давам едян бу мющтяшям мусиги байрамынын иштиракчылары, шящярин гонаглары, юлкямиздя аккредитя олунмуш дипломатик корпусун нцмайяндяляри, мусигисевярляр Щиндистан, Чин, Тцркийя вя Русийанын, еляжя дя Азярбайжанын театр, мусиги, рягс вя фолклор коллективляринин бир-бириндян мараглы консерт програмларыны излямишляр. “Еуровисион” мащны мцсабигяси галибляри вя иштиракчыларынын гала-консерти фестивалын йенилийи олмушдур. Фестивал чярчивясиндя Тцркдилли Юлкялярин Мядяниййят Тяшкилатына (ТЦРКСОЙ) цзв юлкялярин ряссамларынын сярэиси ачылмыш, ТЦРКСОЙ-ун тцркдилли юлкялярин милли эейимляриндян ибарят щазырладыьы мода сярэиси нцмайиш етдирилмишдир. Ийулун 1-дя “Ашаьы Карвансара” комплексиндя фестивалын рясми ачылыш мярасими кечирилмиш,Азярбайжан Дювлят Академик Опера вя Балет Театры солистляринин иштиракы иля Нийазинин “ Раст” балети нцмайиш олунмушдур. Фестивалда Азярбайжанла йанашы 14 юлкянин танынмыш мусиги коллективляри чыхыш етмишдир. Фестивал эцнляриндя тяшкил олунмуш консерт програмларыны 5 мин няфярдян чох тамашачы излямишдир. Беш эцн давам едян мусиги байрамы няинки шящяримизин,бцтювлцкдя юлкямизин мядяни щяйатында яламятдар щадисяйя чеврилмишдир. Фестивалда иштрирак едян ТЦРКСОЙ -ун Баш Катиби Дцсен Касеинов ъурналистляря мцсащибясиндя билдирмишдир ки, Шяки бейнялхалг фестивалларын, тядбирлярин кечирилмяси цчцн идеал мякандыр. Фестивалда Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын , юлкямиздя аккредитя олунмуш бир сыра дювлятлярин -о жцмлядян, Алманийа, Йапонийа, Щиндистан , Беларус, Литва, Русийа,Нидерланд,Исраил, Полша, Норвеч,Румынийа вя Тцркийянин фювгяладя вя сялащиййятли сяфирляри вя сяфирликлярин ямякдашлары, ТЦРКСОЙ -ун Баш Катиби Дцсен Касеинов, Авропа Шурасынын Бакы Офисинин рящбяри ханым Драгана Филипович, Тцркдилли Юлкялярин Парламент Ассамблейа-сынын Баш Катиби Йандос Асанов, Бейнялхалг Миграсийа Тяшкилатынын Азярбайжан нцмайяндялийинин рящбяри, республиканын вя харижи юлкялярин танынмыш мусиги ансамблларынын вя рягс групларынын коллективляри, зийалылар, мусигишцнаслар, апарыжы кцтляви информасийа васитяляринин вя ижтимаиййятин нцмайяндяляри - цмумиликдя 1000 няфярдян чох гонаг иштирак етмишдир.

        Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин, Шяки Шящяр Ижра Щакимиййятинин вя Азярбайжан Театр Хадимляри Иттифагынын бирэя тяшкилатчылыьы иля “Азярбайжан театры 2009-2019-жу иллярдя” Дювлят Програмы чярчивясиндя сентйабрын 10-дан 19-дяк

        Ы Шяки Бейнялхалг Театр фестивалы кечирилмишди.Он эцн давам едян фестивалда танынмыш мядяниййят вя инжясянят хадимляри, театрсевярляр, шящяр ижтимаий-йятинин нцмайяндяляри иштирак етмишдир.Фестивалын ачылышында чыхыш едян Азярбайжан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм назири жянаб Ябцлфяс Гарайев демишдир: “Бу эцн Азярбайжан театрынын 142-жи мювсцмц башлайыр.Чох яламятдардыр эцндцр ки, бу мювсцмцн ачылышыны Шяки Дювлят Драм Театрында кечиририк. Билирсиниз ки, Президент Илщам Ялийевин Сярянжамына ясасян, бу театр йенидян гурулуб, йени бир сима алыбдыр. Биз бцтцн бунлара эюря дювлятимизин башчысына миннятдарлыьымызы билдиририк”[4,с.13-15].Ики илдян бир кечирилмяси нязярдя тутулан Бейнялхалг Театр Фестивалы Шякинин мядяни щяйатында мцщцм бир щадисяйя , ясл театр байрамына чеврилди. Фестивал заманы эюстярилян тамашалары 6000 няфярдян чох тамашачы излямишдир.

        Фестивал чярчивясиндя эюркямли эцлцш устасы, Халг артисти, Дювлят Мцкафаты лауреаты Лцтфяли Абдуллайевин 100 иллик йубилей тядбири кечирилмиш, адыны дашыйан кцчянин башланьыжында эюркямли эцлцш устасынын бцстцнцн ачылышы олмушдур.

        2015 - жи илин ийулун 1- дян 5 - дяк Шякидя “ Ипяк Йолу “ ВЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы кечирилмишдир. Беш эцн давам едян бу мющтяшям мусиги байрамынын иштиракчылары, шящярин гонаглары, юлкямиздя аккредитя олдунмуш дипломатик корпусун нцмайяндя-ляри, мусигисевярляр Йапонийа, Тцркийя , Полша еляжя дя Азярбайжанын мусиги, рягс вя фолклор коллектив-ляринин вя илк дяфя олараг Азярбайжанда йашайан азсайлы халгларын хор, мащны вя рягс коллективляринин ифасында бир - бириндян мараглы консерт програмларыны излямишляр[ 5, с. 16].

        Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин, Азярбайжан Милли Кулинарийа Мяркязинин, Азярбайжан Милли Кулинарийа Ассосиасийасынын вя Шяки Шящяр Ижра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля ийулун 20-дя Шяки шящяриндя ЫЫ Бейнялхалг яняняви ширниййат фестивалы кечирилмишди. Фестивалда Азярбайжанын 25 бюлэясинин, еляжя дя Тцркийя, Йунаныстан, Румынийа, Молдова, Русийа, Газахыстан, Юзбякистан, Сербийа, Корейа Республикасы вя диэяр юлкялярин кулинарлары щазырладыглары ширниййат мящсулларыны нцмайиш етдиряряк , сярэи тяшкил олунмушду. 22-26 август тарихляриндя ися Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин, Шяки шящяр Ижра Щакимиййятинин вя “АЛМУС Продужтион” ширкятинин тяшкилатчылыьы иля Азярбайжанда вя Гафгазда илк дяфя олараг “Наьара 2015” Бейнялхалг зярб алятляри фестивалы кечирилмишдир. Фестивалда Азярбайжанла йанашы Тцркийя, Иран вя Юзбякистандан да мящшур ритм ифачылары гатылмышдыр. Фестивалда Азярбайжаны “Натиг-ритм” групу, Тцркийяни танынмыш “Истанбул Щарем” групу, Ираны “Лиан” групу, Юзбякистаны ися мящшур Аббос Косимовун ритм коллективи тямсил етмишдир. Фестивал ахшам саатларында шящярин мяркязи мейданында наьарачаланларын йцрцшц иля башламыш, “ Йай Театры “ нда тядбирин тянтяняли ачылыш мярасими олмушдур. Илк дяфя кечирилян зярб алятляри фестивалынын мягсяди гядим мусиги сянятимизи, ейни заманда тарихимизи горуйуб сахламаг вя тяблиь етмяк олмушдур [ 5 , с.15 -16].

        Юлкямиздя мядяни ирсин горунуб сахланмасына, халгымыза хас олан зянэин мядяниййятин тяблиь олунмасына даим бюйцк диггят эюстярилир. Жянаб Президентимиз Илщам Ялийевин, ЙУНЕСКО- нун хошмярамлы сяфири Мещрибан ханымын бу сащядя эюрдцйц ишлярин ящямиййяти бюйцкдцр. 2016-жы илин Йанварын 19-да Президент Илщам Ялийев Шяки шящяринин тарихи щиссясинин горунмасы щаггында Сярянжам имзаламышдыр. Буна мцфавиг олараг Шяки шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын 22 йанвар 2016-жы ил тарихли сярянжамына ясасян йарадылмыш комиссийа “Йухарыбаш Дювлят Тарих - Мемарлыг Горуьу”нун кцчя шябякялярини вя план конфигурасийасыны позан, мемарлыг дяйяриня хялял эятирян тикилилярин уйьунлашдырыл-масы, мцщяндис коммуникасийа хятляринин тямири вя йа йенидян гурулмасы, тарих вя мядяниййят абидяляринин бярпасы вя йа консервасийасы, йолларын тямири иля баьлы тяклифляри щазырлайараг Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинетиня тягдим етмишдир.

        Мялумдур ки, 2015-жи илдя Тцркмянистанын Мары шящяриндя ТЦРКСОЙ мядяниййят назирляри Даими Шурасынын нювбяти 33-жц топлантысында Шяки 2016-жы илдя “Тцрк дцнйасынын мядяниййят пайтахты” елан олунмышдур. 2016-жы илдя Шякинин ТЦРКСОЙ- ун Мядяниййят Пайтахты елан олунмасы щям Шякинин, щям дя уникал Азярбайжан мядяниййятинин тяблиьиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр.Бу мягсядля Азярбайжан Республикасынын Мядяниййят вя Туризим Назирлийи, ТЦРКСОЙ вя Шяки Шящяр Ижра Щакимиййятинин бирэя тядбирляр планы щазырланмыш, илин логотипи тясдиг едилмишдир. Апрелин 28-дя Шяки шящяриндяки “Йухары Баш Дювлят Тарих-Мемарлыг Горуьу”нун яразисиндя, ХВЫЫЫ ясря аид юлкя ящямиййятли тарихи абидя олан “Гала диварлары”нын ичярисиндя “Тцрк дцнйасынын мядяниййят пайтахты-Шяки 2016” илинин тянтяняли ачылыш мярасими кечирилмишдир.Тядбирдя ТЦРКСОЙ - ун вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын рясмиляри, тцркдилли юлкялярдян эялмиш нцмайяндя щейятляри, Милли Мяжлисин депутатлары, Азярбайжанда фяалиййят эюстярян сяфирликлярин тямсилчиляри, эюркямли елм вя инжясянят хадимляри, шящяр ижтимаиййятинин нцмайяндяляри вя диэяр гонаглар иштирак етмишдиляр. “Пайтахт или”нин тянтяняли ачылыш мярасиминин програмы олдугжа мараглы вя рянэарянэ тядбирлярля зянэин олмушдур. Мярасим иштиракчылары яввялжя Азярбайжан мемарлыьынын надир инжиляриндян олан Шяки Хан Сарайынын гаршысындакы мейданчада халгымызын гядим милли атцстц ойунларын-дан олан чювкян йарышларыны излямиш, сарайын щяйятиндя ханлыглар дюврцнц хатырладан бядии програма тамаша етмишляр. Тядбир иштиракчылары даща сонра горуьун яразисиндяки Даиряви Мябядин щяйятиндя тяшкил едилян Шярг базарыны эязмиш, ел сяняткарларынын ял ишляриндян ибарят сярэилярля таныш олмуш, фолклор вя мусиги коллективляринин чыхышларыны динлямиш, Шяки мятбяхинин лязиз тяамларына гонаг едилмишляр. Сонра онлар шящярдяки гядим Карвансаранын щяйятиндя Шяки сяняткарларынын истещсал етдийи сянят нцмуняляринин сатыш-сярэиси иля таныш олмушлар. “Тцрк дцнйасынын мядяниййят пайтахты - Шяки-2016” илинин ачылыш мярасими достлуг вя гардашлыьын тянтянясиня чеврилмишди. Ил ярзиндя Шякидя мцхтялиф сярэиляр, фестиваллар, семинар вя конфранслар кечирилмишдир. Декабрын 1-дя Шякидя ТЦРКСОЙ мядяниййят назирляри Даими Шурасынын 34-жц топлантысы вя “Тцрк дцнйасынын мядяниййят пайтахты - Шяки-2016” илинин тянтяняли баьланыш мярасими кечирилмишдир. Тядбирдя Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин, Бейнялхалг Тцрк Мядяниййяти Тяшкилаты - ТЦРКСОЙ-ун, Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасынын, Шяки Шящяр Ижра Щакимиййятинин рясмиляри, ТЦРКСОЙ-а цзв юлкялярин мядяниййят назирляри,шящяр ижтимаиййятинин нцмайян-дяляри иштирак етмишдир. Тядбирин сонунда “Тцрк дцнйасынын мядяниййят пайтахты”нын рямзи символу 2017-жи ил цчцн йени мядяниййят пайтахты сечилмиш Газахыстан Республикасынын Тцркцстан шящяринин мери Алыпбек Усербайевя тягдим едилмишдир[ 6, с. 15;11, с.31].

        Щяр илин йайында шящяримиздя кечирилян вя артыг яняня шякилни алан “ Ипяк Йолу“ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы Шяки мусигисевярляринин йаддашында эюзял бир хатиря кими галыб. “Ипяк йолу” Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын мящз Шякидя кечирилмяси шящярин мядяни щяйатында бюйцк бир щадисядир. 2016 - жы илдя 7-жи дяфя кечирилян фестивалда да дцнйанын танынмыш мусиги коллективляри иштирак етмиш, Шякинин сакинляри вя гонаглары йеня дя эюзял бир мусиги байрамынын шащиди олмушлар.

        Ийунун 27-дя башланан вя беш эцн давам едян бу мющтяшям мусиги байрамынын иштиракчылары, шящярин гонаглары, мусигисевярляр Йапонийа,Тцркийя, Иран,Юзбякистан,Молдова, Татарыстан, Башгырдыстан, Монголустан, Гырьызыстан, Газахыстан вя диэяр юлкялярдян эялян ифачыларын, еляжя дя Азярбайжанын мусиги, рягс вя фолклор коллективляринин бир-бириндян мараглы консерт програмларыны излямишляр.

        Шцбщясиз ки, Шяки “ Ипяк йолу” ВЫЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын йцксяк сявиййядя гейд олунмасы халгымызын зянэин мядяниййятинин, шящяримизин туризм потенсиалынын тяблиьи бахымындан мцщцм ящямиййятя маликдир[6, с.17-18;16;].

        “Азярбайжан театры 2009-2019-жу иллярдя” Дювлят Програмы чярчивясиндя Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Шяки Шящяр Ижра Щакимиййяти вя Азярбайжан Театр Хадимляри Иттифагынын тяшкилатчылыьы иля сентйабрын 15-дян 24-дяк Шякидя “Цч мякан” ЫЫ Бейнялхалг Театр Фестивалы кечирилмишдир.Бейнялхалг фестивалда Тцркийя, Русийа, Эцржцстан, Иран, Украйна вя Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин театр коллективляри иштирак етмиш, юлкямизи бу фестивалда 5 театр - Дювлят Академик Милли Драм Театры, Дювлят Рус Драм Театры, Дювлят Кукла Театры, Шяки Дювлят Драм Театры вя Эянжя Дювлят Драм Театры иля тямсил етмишдир. Фестивал чярчивясиндя Азярбайжан пешякар милли театрынын 144-жц мювсц-мцнцн ачылышы олмуш,ТЦРКСОЙ- а цзв юлкялярин театр рящбярляринин 5-жи топлантысы кечирилмишдир.Топлантыда Азярбайжан, Газахыстан, Гырьызыстан,Тцркмянистан вя Гагауз Мухтар Вилайятинин Дювлят театрларынын рящбярляри иштирак етмиш, ТЦРКСОЙ-а цзв юлкяляри арасында театр сащясиндя ямякдашлыг, Щалдун Танер или чярчивясиндя щяйата кечирилян тядбирляр, гаршылашылан проблемляр вя онларын арадан галдырылмасы йоллары, гардаш театрлар арасында репертуар дяйишиклийи вя диэяр мювзулар мцзакиря олунмушдур [ 6 с.17 - 19].

        2016- жы илин ийун айынын 27 - дян ийул айынын 1 - дяк кечириляжяк “Ипяк Йолу” ВЫЫЫ Бейнялхалг Шяки Мусиги Фестивалы мядяниййятлярарасы ялагялярин мющкямлянмясиндя яламятдар щадися олмушдур. Фестивал чярчивясиндя консертляр Шякинин мемарлыг абидяляринин юнцндя тяшкил едилмиш, бунунла да Шякинин тарихи, мемарлыьы, фолклору эениш шякилдя тяблиь едилмишдир. Фестивалда апарыжы симайа малик олан Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын сядри Фирянэиз ханым Ялизадя Шяки Хан Сарайы да дахил олмагла Шякинин тарихи щиссясинин УНЕСЖО-нун Дцнйа Ирси Сийащысына салынмаг цчцн намизядлярин сийащысында йер алдыьыны диггятя чатдырмышдыр.Фестивалын програмы цзря Тцркийядян “Измир Девлет Тцрк Дцнйасы Данс вя Мцзик Топлулуьу”, Ирандан “Тябриз” рягс групу, Йапонийадан “Ва-Лиэа” мусиги групу, Мажарыстандан “Эуессоус Меси Трио” групу, Эцржцстандан “Толиэе” ушаг хореографик ансамблы вя Полшадан мцьянни Аниа Брода консерт програмы иля чыхыш етмишляр.Консертляр шящярин Мархал Йай Театрында, Шяки Хан Сарайында вя Йухары Карвансарада тяшкил едилмишдир. Фестивал Ямякдар Инжясянят Хадими, бястякар Айэцн Сямядзадянин мцяллиф эежяси иля ачылмыш, баьланыш мярасиминдя ися Мусиги Мядяниййяти Дювлят Музейинин Гядим Мусиги Алятляри Ансамблы чыхыш етмишдир. Фестивал чярчивясиндя Шяки Мусиги Коллежиндя эюркямли бястякар, Халг Артисти Жювдят Щажыйевин анадан олмасынын 100 иллийиня щяср олунмуш консерт кечириляжяк. Щямчинин Дювлят Сярщяд Хидмятинин Нцмуняви-Щярби Оркестринин консерти олажаг.Бакы Мусиги Академийасынын проректору Эцлназ Абдуллазадя яняняви олараг кечирилян бу фестивалда ян йахшы коллективлярин чыхыш етдийини сюйляйиб. Фестивал чярчивясиндя Жювдят Щажыйевя щяср едилмиш консертдя Азярбайжан Телевизийасы вя Радиосунун Ж.Жащанэиров адына Хорунун ифасында Жювдят Щажыйевин, Цзейир Щажыбяйлинин, Мцслцм Магомайевин ясярляри вя Азярбайжан халг мащнылары сясляниб.Ямякдар Инжясянят хадими Айэцн Сямядзадя фестивалын ачылыш мярасиминдя мцяллиф эежясинин кечирилмясинин онун цчцн бюйцк шяряф олдуьуну билдириб. Дювлят Камера Оркестринин бядии рящбяри Халг артисти Теймур Эюйчайев консерт програмында мараглы нюмрялярин йер алдыьыны сюйляйиб. Дювлят Сярщяд Хидмятинин Нцмуняви-Щярби Оркестринин дириъору Сямяд Вякилов оркестрин тягдим едяжяйи консертдя Азярбайжан бястякарларынын ясярляри, филмлярдян соунтрекляр, вятянпярвярлик мащныларынын ифа олундуьуну гейд едиб.Жювдят Щажыйевин оьлу, бястякар Исмайыл Щажыйев атасынын 100 иллийиня щяср едилмиш мусиги фестивалынын кечирилдийини вурьулайараг билдириб ки, беля тядбирлярдя Ж.Щажыйевин йубилейинин гейд едилмяси олдугжа гцрурверижидир..Фестивалда гейд едилиб ки, Шяки ясрляр бойу ипяйин вятяни олуб вя бу эцн дя орада ипяк истещсал олунур. Шякинин УНЕСЖО-нун Дцнйа Мядяни Ирс Сийащысына дахил едилмяк цчцн тягдим олунан 84 тарихи абидяси вар [ 17 ].

        Цмумиййятля, юлкямиздя арапылан мядяниййят сийасятинин Азярбайжанын дцнйайа танытымы мягсяди реэионларда юлкя рящбярлийинин диггят вя гайьысы нятижясиндя юз реал щяллини ямяли ишдя тапыр.

        ЯДЯБИЙЙАТ

1.Шяки : 2010. Бакы: “ЛЕТТЕРПРЕСС” няшриййат еви, 2011, 128 с.

2.Шяки шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын 2012-жи илдя Шякинин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляря даир щесабаты. Шяки, 2012, 15 с.

3. Шяки шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын 2013-жц илдя Шякинин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляря даир щесабаты. Шяки, 2013, 13 с.

4. Шяки, Шяки шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын 2014-жц илдя Шякинин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляря даир щесабаты. Шяки, 2014, 18 с.

5. Шяки шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын 2015-жи илдя Шякинин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляря даир щесабаты. Шяки, 2015,19 с.

6. Шяки шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын 2016-жи илдя Шякинин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляря даир щесабаты.Шяки,2016,23 с.

7.Шяки “Ипяк Йолу” ЫВ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы гапыларыны иштиракчыларынын цзцня ачыр. www.диаспора.аз <щттп://www.диаспора.аз>

8.Шякидякечирилян “Ипяк Йолу” ЫВ Бейнялхалг Мусиги Фестивалына йекун вурулуб.www. азтв.аз

9. Шякидя “Ипяк Йолу” ЫВ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы башлайыб.щттпс.//апа.аз

10.Шякидя “Ипяк Йолу” ЫВ Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын ачылыьы олуб. <щттпс://неwс.милли.аз>

11.Шяки “Ипяк Йолу” ВЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын ачылыш мярасими. щттпс: //азертаэ.аз.

12. Шяки тцрк дцнйасынын мядяниййят пайтахты// Мядяниййят.аз. Бакы, 2016, №5, с 31

13. Шяки: 2003 - 2013: щядяфляр, инкишаф, нятижяляр. Бакы, 2013, 145 с.

14. Шяки - 2012. Бакы, 2013, 270 с.

15. “Ипяк Йолу” ЫВ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы. www. силкроад - аз. жом/ ру

16. “Ипяк Йолу” ВЫЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы. www.силкроад щттп://www.силкроад>- аз. жом/ ру

17.Шяки “Ипяк Йолу” ВЫЫЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы уьурла баша чатыб.www.мет.эов.аз


Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы