Начальная страница журнала
 
Архив

 

История музыки


ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ЯСР АЛМАНИЙА ВЯ АВСТРИЙА ВИОЛОНЧЕЛ ИНЖЯСЯНЯТИ ТАРИХИ

Автор: Тащиря МУСТАФАЙЕВА                  Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

       Мцгайисяли тящлил етсяк эюрярик ки, Франсанын бцтювлцкдя мусиги сяняти Парисдя жямлянмишдир. Алманийанын инжясянят мяркязи ися бир нечя шящяри ялдя едирди - Лейпсик, Берлин, Дрезден, Мцнщен, Щамбург, Вйана, Манщейм, Веймар.

        Пешякар мусиги ясярляри ясрин яввялляриндя сарайларда, кцбар капеллаларында вя мусигисевярлярин даиряляриндя сяслянирдися, 30-жу иллярдян ися консертляр эениш тамашачы кцтляси арасында кечирилирди. Тарихи ящямиййят кясб едян 1660-жы илдя Щамбургда “Жоллеэиум Мусижум”, 50 ил фяалиййят эюстярян, 1673-жц илдя Лйубекдя “Абендмусикен”, 30-жу иллярдя Лейпсикдя И.С.Бахын ясярляриндян ибарят мусиги ахшамлары, 1781-жи илдя Щевандщагузда “Wилнер Тонкцнстлер-сожиетют” кими кечирилян консертляр дейилянляря бариз нцмунядир.

        Алманийада гамба алятиндян даща чох истифадя едилмясиня бахмайараг виолончел инжясянятинин инкишафы скрипка ифачылыьындан чох эери галмышдыр. Йалныз ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысындан зянэин ифадя васитяляриня малик олан виолончел аляти гамбаны явяз едир.

        Цмумиййятля, Алман мядяниййятинин формалашмасында вя виолончел ифачылыьынын инкишафында илк опера мяктяби сайылан - Щамбург операсынын ящямиййяти вя ролу мцстяснадыр. Йайлы алятлярин инкишафы, оркестр вя ансамблларда онлардан сямяряли истифадя едилмяси ифачылыг сянятинин тяряггисиня тякан вермишдир.

        ХВЫЫ ясрин сону - ХВЫЫЫ ясрин яввяли мяшщур алман виолончел ифачысы вя бястякары Тример Веймар шящяриндя анадан олмушдур. Ейлештейнин йетирмяси илкин алман виолончел ифачысы вя бу алят цчцн ясярляр бястяляйян бястякар кими мусиги мядяниййяти тарихиня дахил олмушдур.

        И.С.Бахын виолончел йарадыжылыьы вя бядии нот ядябиййаты мусиги мядяниййяти тарихинин парлаг сящифяляриндян бирини тяшкил едир. Дащи бястякарын ясярляри дцнйяви ящямиййят кясб етмиш, индики дюврцмцздя дя юз актуаллыьыны, мащиййятини, дяйярини горуйуб сахлайыр. Бахын кантаталары, “Бранденбург” консертляри, соло виолончел суиталары, цмумиййятля, йайлы алятляр цчцн йаздыьы ясярляри бядии ядябиййатда мцщцм рол ойнайыр. Ифачылыг бахымындан нязяр салсаг, мелодик дили полифонийа иля зянэинляшдирмяк, ифадяли кантилена, мцхтялиф штрихлярин ифасы, йцксяк реэистрлярдя виртуозлуг имканларынын нцмайиши, тяфсир, дярин, бядии мязмунун ачыгланмасы, фялсяфи идрак, мусигичинин камиллийини ашкара чыхаран амилляр ифачыдан хцсусиля бюйцк мящарят тяляб едирди.

        ХВЫЫЫ яср Алманийада “Манщейм” мяктяби соло виолончел ифачылыьы вя нот ядябиййатыны инкишаф етдиряряк симфоник цслубун формалашмасына вя йайлы алятлярин ролунун даща да артмасына эятириб чыхарыр. Симфоник мусигинин бцллурлашмасы, силсилядя щяр щиссянин айры-айрылыгда мцяййян едиляряк ганунауйьунлуг чярчивясиндя верилмяси, динамик вурьуларын эенишлянмяси, характерик жизэилярин йаранмасы йайлы алятлярин мащиййятинин артмасында, камера-симфоник ъанрын инкишаф едяряк дярин мязмунлу вя ифадяли сяслянмясиндя “Манщейм” мяктябинин ролу чох ящямиййятлидир. Дащи Мосарт вя бир чох пешякар мцтяхяссисляр ряйляриндя бу мяктябин парлаг ифаларыны, инамлы вя ещтираслы интерпретасийаларыны, зяриф, хяфиф нцансларыны, дягиг вя дцзэцн штрихлярини гейд едяряк йцксяк гиймятляндирмишляр. Бу мяктябин тяряггисиндя чех мусигичиляринин ролу мцщцмдцр. Оркестрдя чалышан мцтяхяссислярин ясас хцсусиййятляриндян бири дя, онларын щям бястякар, щям дя ифачы кими йцксяк сявиййяли мусигичиляр олмасыдыр. Мясялян, Филс вя Щолтсбанер Алманийада илк виолончел аляти цчцн йазылан консертлярин мцяллифидир.

        “Манщейм мяктябинин” диэяр нцмайяндяляри, Данси вя Риттер дя виолончел консертляринин ифачысы вя мцяллифляри олмушлар.

        Бцтцн йазылан консертляр бядии мащиййяти, ъанрын инкишафы иля йанашы, ейни заманда Манщейм цслубуна хас олан динамика, ифадялик вя техники имканлар вя нцансларын рянэарянэлийи йцксяк сявиййяси иля виолончел алятинин инкишафына зямин йарадыр ки, ХВЫЫЫ ясрдя бу хцсусиййятляр Шеткинин, Сумштег кими бир чох мусигичиляринин ясярляриндя юз тязащцрцнц парлаг шякилдя якс етдирир.

        Эюркямли виолончел ифачысы вя бястякар Марто (Франс Ксавер Щаммер) 1771-1778-жи иллярдя Естергази капелласында чалышмышдыр. Йазыланлара ясасян Щайдн мцяллифи олдуьу виолончел консертини она итщаф етмишдир.

        1782-1785-жи иллярдя Марто Пресбургда Кардинал Батианинин капелласында чалышмышдыр.

        1785-1813-жц иллярдя ися Мекленбург сарайында камера мусигичиси кими фяалиййят эюстярир. Бу илляр ярзиндя истедадлы ифачы вя бястякар Вйана мусиги жямиййятинин цзвц олмуш вя даими сарайда уьурлу ифалары иля чыхышлар етмишдир. Бястякар кими Марто гамба вя виолончел цчцн сонаталар, консертляр йазыр. “Мартонун портретляр”инин бириндя беля бир фикир йазылмышдыр: “Ксаверикс Щаммер дя юз дюврцнцн биринжи виолончел ифачысы олуб, Ромбергин мцяллими, Лйудвигслйустеодо, Меленбург-Швериндя, яввялжя ися Вйанада Щайднын рящбярлийи иля Естергазинин кнйаз капелласында камера виртуозу кими фяалиййят эюстярмишдир. 1817-жи илдя вяфат етмишдир. 1

        ХВЫЫЫ ясрдя Вйана классикляри артыг йарадыжылыьында басдан мцшаийятчи алят кими истифадя етмирдиляр.

        Квартет ъанрында йазылан ясярлярдя щяр бир алят бярабярщцгуглу верилирди. Мясялян, 1789-1790-жы иллярдя Щайдн вя Мосартын бязи, 1798-1801-жи иллярдя ися Бетщовенин йаздыьы квартетлярдя виолончел ансамблда диэяр алятлярля йанашы ейни сявиййяли мювге иля йанашылырды.

        Иозеф Щайднын (1732-1809) виолончел консертляри бу алят цчцн йазылан нот ядябиййатынын зянэинляшмясиня сябяб олмуш вя ифачылыг тарихиндя юнямли йерлярдян бирини тутмушдур.

        Мялумдур ки, дащи бястякар 30 ил мцддятиндя (1761-1791) Естергазинин капелласында чалышмышдыр вя бурада о, мяшщур виолончел ифачылары Марто вя Крафтла йахындан достлуг етмиш, йарадыжылг тямасында олмушлар. Апарылан тятгигат ишляри нятижясиндя там олмаса да, бялли олмушдур ки, Щайдн 10-дан чох виолончел цчцн консертлярин мцяллифидир. Лакин индики заманымыза бястякарын цч консерти эялиб чатмышдыр. Онун биринжи виолончел консерти 1769-жу илдя йазылмышдыр.

        ХВЫЫЫ ясрдя консерт ъанрынын цмуми инкишаф йолу ики истигамятя бюлцнцр: биринжи истигамятдя симфоник-парлаг виртуозлуьун, техники имканларын алятдя нцмайиш етдирилмяси; Бу жцр ясярляр франсыз вя алман мцяллифляринин ясярляриндя тязащцр едилмиш, онлар щям бястякар, щям дя ифачы олмуш вя бунун бариз нцмуняси Б.Ромбергин виолончел консертлярини эюстярмяк олар.

        Икинжи истигамятдя ися дярин, бядии ифадя васитяляринин мусигисинин мязмуну иля инкишаф едяряк бир вящдятдя верилмяси ващид техники-ифадяли ясярин йаранмасына сябяб олур ки, буна ися Щайдн йарадыжылыьыны мисал эюстярмяк олар.

        ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср Алманийа вя Австрийа виолончел инжясяняти тарихини арашдырдыгда ашаьыдакы нятижяляри ялдя етмиш олдуг:

        - Дащи бястякар И.С.Бахын соло виолончел суиталары ифачылыг инжясяняти тарихинин зирвясини тяшкил едяряк мцщцм рол ойнамыш вя бу эцня гядяр дя юз актуаллыьыны вя дяйярини горуйуб сахламышдыр.

        - ХВЫЫ ясрдя Алманийада виолончел ансамбл вя оркестрин тяркибиндя мцшайиятчи гисминдя чыхыш ется дя, ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысында инкишаф едяряк соло алят кими истифадя едилмиш вя бядии нот ядябиййатынын йаранмасы апарыжы амил олараг бу дювря тясадцф етмишдир.

        - Соло виолончел алятинин цмуми инкишаф йолуна нязяр салсаг, эюрярик ки, хцсусиля дя бястякарлар консерт ъанрына цстцнлцк вермишдиляр ки, бу да сонаталары, консертляри вя симфоник ясярлярин йаранмасына зямин йарадыр.

        - Цмумиййятля, ХВЫЫЫ яср консерт ъанрынын йцксялиши, мелодик-ифадя васитяляри иля техники ясасларын вящдяти мящз Щайдн йарадыжылыьында юз яксини тапыр.

        - Бу инкишаф просесинин нятижясиндя гамба аляти тамамиля сыхышдырылыб чыхарылмышдыр.

        - ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысында инструментал ъанрын инкишафында Новатор бястякарлар Щайдн вя Мосартын ясярляри виолончел алятинин оркестрдя, квартетдя, ансамблда вя соло ифачылыгда йцксялишиня эятириб чыхарыр.

        - Эюркямли бястякар Л.В.Бетщовен бядии нот ядябиййатыны зянэинляшдиряряк виолончел алятинин сянятдя тяряггисиня наил олур.

        - Дащи бястякар, Алман полифоник мяктябинин парлаг нцмайяндяси Бах вя Новатор Вйана классикляри Щайдн, Мосарт вя Бетщовенин ясярляри инструментал мусигинин инкишафына, о жцмлядян виолончел ифачылыьына бюйцк тясир етмишдир. Мяшщур ифачыларын бу дцнйяви мусигичилярля сых бирлийи солист вя камера йарадыжылыьына тякан вермишдир.

        - Тарихи ящямиййят кясб едян Бах, Щайдн, Мосарт вя Бетщовен кими дащи шяхсиййятлярин йарадыжылыьы Вйана виолончел мядяниййятинин тяряггисиндя мцстясна рол ойнамышдыр. Соната, квартет, консерт вя симфоник ъанрлардакы йаздыглары ясярляр эяляжяк нясил цчцн бир юрняк вя бюйцк бир мяктяб олараг мцщцм ящямиййят кясб етмишдир.

        - Виолончел консертляринин инкишафы билаваситя авропа виолончел йарадыжылыьы иля бир вящдят тяшкил едир.


1.Гинзбург Л. История виолончельного искусства. I Часть, Москва, «Музыка» 1978 стр.280-281.

        ЯДЯБИЙЙАТ

1. Аббасзадя Н. Виолончел инжясяняти тарихи (ХВЫЫ-ХЫХ) Бакы 2003.


2. Гинзбург Л. История виолончельного искусства. II Часть, Москва, «Музыка» 1978

3. Pretorius M. “Syntagma musicum”, B d II, 1619.

4. Гинзбург Л.С. История смычкового исполнительского искусства Москва 1978.

5. Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов. Ленинград “Музыка” 1969.

6. Гинзбург Л.С. История смычкового исполнительского искусства. Программа-конспект. Москва 1980.

7. Гинзбург Л.С. История виолончельного исполнительского искусства Москва 1950.

8. Russo J.J. Dictionnaire de Musique, 1768.

9. Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма М., 1934.

10. Bachi, J. Beruhmte Cellisten. 1981.

11. Becker & Rynar. Mechanik und Asthetik des Violoncellspiels. 1929.

12. Broadley, A. The Violoncello. Its History & Adjustment. London, 1921.


Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы