Начальная страница журнала
 
Архив

 

Культорология


АЗЯРБАЙЖАНДА МИЛЛИ СИРК КОЛЛЕКТИВЛЯРИНИН ТАРИХИНДЯН (1987-жи илдя йарадылмыш “Азярбайжан ишыглары” програмы щаггында)

Автор: Ряжяб МЯММЯДОВ                  Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

       Азярбайжанын пешякар сирк сяняти тяшяккцл тапдыьы дюврдян, динамик инкишаф йолу кечмиш, юзцнямяхсус йарадыжылыг яняняляриня малик олмушдур. Милли сиркимизин йаранмасы совет дюняминя тясадцф етдийиндян, Азярбайжан сирк сяняти даим Совет сиркинин тяркиб щиссяси кими танынмышдыр. Премйерасы 1946-жы илдя баш тутмуш илк милли сирк коллективини, еляжя дя сонракы иллярдя йарадылмыш програмлары сяжиййяляндирян олдугжа эюзял бир жящят вардыр. Сирк коллективляринун йарадылмасында ян истедадлы сирк артистляримизля бярабяр, даим юлкямизин апарыжы мядяниййят хадимляри - бястякарлар, реъиссорлар, ряссамлар, хореографлар йахындан иштирак етмиш, республика рящбярлийи програмларын уьурлу алынмасы цчцн эениш имканлар йаратмышдыр. Беля ки, илк коллективин йарадылмасында бу идейанын тяшяббцскары олан дащи бястякар вя ижтимаи хадим Цзейр Щажыбяйли иля йанашы, ссенари мцяллифи кими халг шаири Сцлейман Рцстям, реъиссор Солтан Дадашов, ряссам Серэей Йефименко, балетмейстер Яминя Дилбази иштирак етмишди. Сонракы иллярдя дя сиркин афишаларында Рауф Щажыйевин, Тофиг Гулийевин, Янвяр Алмасзадянин, Щясян Мустафайевин, Александр Фалковскинин, Наиля Нязированын вя бир чох башга танынмыш мядяниййят хадимляринин адларына раст эялирик (1).

        Мцхтялиф иллярдя йарадылмыш бцтцн милли сирк коллективляри истиснасыз олараг мцтяхяссислярин дя, тамашачыларын да йцксяк ряьбятини газанмышды. Чох тяяссцф ки, милли програмлары илк тамашада олдуьу щейятдя сахламаг чох чятин иди. Бязи артистляр коллективдян айрылыб харижи гастролларын програмына дахил едилир, диэярляри ифаларыны йени гурулушда щазырламаг цчцн мязуниййятя чыхыр, щярдян зядя цзцндян дя коллективдян айрыланлар олурду. Беля олан щалда онларын йериня сирк конвейериндя чалышан диэяр ифачылар дявят едилирди ки, бу да чох заман програмын хейриня олмурду.

        “Азярбайжан ишыглары” адлы бюйцк сирк програмынын премйерасы 1987-жи ил нойабрын 27-дя Бакы Дювлят Сиркинин аренасында баш тутмушду. Мцтяхяссислярин ряйиня эюря бу коллектив ифа едилян нюмрялярин мцряккяблийи, еляжя дя бядии сявиййяси бахымындан милли сирк тарихимиздя ян эцжлц програм сайыла биляр. Дивертисмент цслубунда гурулмуш тамаша, динамиклийи вя лакониклийи иля сечилир, биткин сцъет хяттиня малик олмаса да, милли колорити, ритмик ардыжыллыьы иля диггяти жялб едирди. Милли чаларлар бцтцн компонентлярдя - мусигидя, манеъин бядии тяртибатында, артистлярин эейиминдя, ифа едилян нюмрялярин мязмунунда, пластик щяллиндя, композисийа вя образларда юзцнц бцрузя верирди (2).

        Яняняйя садиг галараг, програмын йарадыжы щейятиня Азярбайжанын апарыжы мядяниййят хадимляри жялб едилмишди. Бакы Дювлят сиркинин баш реъиссору Рамиз Ялийев вя Москвадан дявят едилмиш реъиссор Александр Городетски мцхтялиф нюмряляря гурулуш вермякля йанашы, програмын ссенарисини дя щазырламышдылар. Тамашанын бядии тяртибатыны Тоьрул Няриманбяйов, рягслярин гурулушуну Наиля Нязирова вермиш, яксяр мусиги нюмрялярини Тофиг Гулийев бястялямишди. Йарадыжы щейят иш просесиндя бир чох чятинликлярля гаршылашырды. Мяшглярдя програмын щейяриня жялб едилмиш, мцхтялиф ъанрларда чалышан пешякар азярбайжанлы артистлярля йанашы, юзфяалиййят коллективляринин цзвляри, Идман институтунун, Хореографийа мяктябинин тялябяляри арасында кечирилян конкурсун галибляри дя иштирак едирдиляр (3). Бюйцк сайда иштиракчынын интенсив мяшгляри цчцн Бакы сиркиндя шяраит олмадыьындан, артистляримиз кечмиш Советляр бирлийинин мцхтялиф сиркляриня езам олунмушдулар. Коллектив премйера яряфясиндя Бакыда топлашдыгдан сонра, мцхтялиф шящярлярдя щазырланмыш сирк нюмрялярини ващид програмда бирляшдирмяк бюйцк зящмят тяляб едирди. Цмуми ссенари щазыр олан кими, йарадыжылыг ахтарышларына, эярэин мяшгляря старт верилди. Сирк нюмряляриндя милли форма ахтарышы олдугжа мцряккяб мясялядир. Йарадыжы груп бу ишин ющдясиндян лайигинжя эяля билмишди. Тамашанын лейтмотивини тяшкил едян вятянпярвярлик, шцжаят, гящряманлыг мотивляри иля бярабяр, “алов” символу мцхтялиф ъанрлы нюмряляри юз ятрафында бирляшдирян образ кими йер алмышды. Беля ки, програмы рягс групунун ифасында “Алов рягси” композисийасы ачырды. Бу образ диэяр нюмрялярин дя ифасында, костйумларын елементляриндя, хцсусиля “Алов” атлы-акробат групунун сящня тяртибатында йер алырды.

        Фуад Ялийевин рящбярлийи иля “Азярбайжан ритмляри” акробат групунун чыхышлары милли елементлярля зянэин иди. Артистлярин мцряккяб акробатик трйуклардан ибарят нюмряни чох бюйцк темпля, бирняфяся ифа етмяси вя ейни заманда наьара чалмасы тамашайа юзцнямяхсус аб-щава эятирирди.

        Ерик Исрафиловун ящлиляшдирилмиш дявялярля ифа етдийи нюмря дя мцтяхяссислярин йцксяк гиймятинин газанмышды. Дявялярин сярбяст тялими ъанрында щазырланмыш, классик цслубда ифа едилян сирк нюмряси милли елементлярин зянэинлийи иля сечилир, артистлярин эейими, гызылы тонларла ишлянмиш бядии тяртибат, дявялярин цзяриндяки зярли юртцкляр, шярг мусигиси сечилмиш образла вящдят тяшкил едирди. Ящлиляшдирилмиш щейванларын щярякятляри груп шяклиндя, синхрон ифа етмясиня наил олмаг олдугжа чятиндир, лакин Ерик Исрафилов бу ишин ющдясиндян бажарыгла эялмишди - дявяляр тялимчинин ишаряси иля мцхтялиф щярякят вя дцзцлцшляри дягиг ижра едирдиляр.

        Програмын ян уьурлу нюмряси Игор Чиъовун рящбярлик етдийи “Гобустан лювщяляри” кяндирбаз групу сайыла биляр. Бу групун чыхышлары, еляжя дя истифадя етдикляри гурьу ейни ъанрда чалышан диэяр артистлярин ифасындан кюклц сурятдя фярглянирди. Кяндири чох йцксякдя гуран артистляр, сярбяст щярякят етмяк цчцн сыьорта кямяриндян истифадя етмир, кяндирин алтындан горуйужу тор чякирдиляр. Кяндирин бяркидилдийи мейданчалардан бири йухарыйа доьру щярякят едир, артистляр 45 дяряжя маиллийи олан кяндирля галхараг, чятин вя тящлцкяли трйуклар ижра едирдиляр. Тофиг Гулийевин бястялядийи ежазкар мусиги, мцхтялиф мцряккяб трйукларла зянэин олан, оръинал реъиссор тапынтылары иля сечилян бу нюмрянин емосионал тясир эцжцнц артырырды. Бястякар сирк програмында мусигинин ролундан данышаркян бу жящяти хцсуси гейд едирди: “...чалышмышам ки, щяр бир нюмряни халг мелодийалары вя муьамлары иля зянэин мусиги мцшайият етсин” (4). “Гобустан лювщяляри” нюмрясинин йарадыжылыг йолу чох уьурлу олмуш, груп дцнйанын бир чох мяшщур сиркляриндя, нцфузлу сирк фестивалларында чыхыш етмишдир. Нюмря бу эцн дя йенилянмиш щейятля, Роман Чиъовун рящбярлийи иля Русийа сирк компанийасынын тяркибиндя нцмайиш едилир.

        Азярбайжанын яняняви сиркинин, халг ойунларынын ясас ъанрларындан олан пящляван сяняти, пешякар сирк аренасында да бюйцк ряьбятля гаршыланыр. Ыстедадлы пящляван Йусиф Мустафайев аренайа дямирчи образында чыхараг, оръинал вя олдугжа мараглы бир ифа тягдим етмишди. Диэяр пящляванларын истифадя етдийи идман дашлары явязиня о, аьыр дямирчи чякижлярини щавада ойнадыр, бюйцк бир эцрзц атыб-тутур, синяси цзяриндя сахлайырды. Йусиф Мустафайевин язямятли бой-бухуну, ифа етийи мцряккяб трйуклар, фяргли ифа тярзи, актйорлуг истедады бу нюмряни тамашачылара севдирирди.

        Бакы Хореографийа мяктябинин мязунларындан ибарят “Абшерон” рягс групунун чыхышлары да тамашанын сцъетиня цзви сурятдя баьланыр, сирк нюмряляри арасында кечид ролу ойнайырды. Гызларын ифасында щям милли, щям дя мцасир рягсляр олдугжа бахымлы вя эюзял эюрцнцрдц.

        Сирк програмы рянэарянэ вя мцряккяб нюмрялярля ня гядяр зянэин олса да, адятян тамашанын уьурлу алынмасы клоунлардан асылы олур. “Азярбайжан ишыглары” програмына ифа тярзи иля диэяр щямкарларындан сечилян эянж клоун Илйа Нисановун дявят едилмяси програма щягигятян йени, тякраролунмаз чаларлар гатмышды. Мим-клоун ъанрында чалышан Илйа Нисановун йаратдыьы образ екссентрик олдуьу гядяр дя фялсяфи, лирик чаларлара малик иди. Адятян соло клоун кими ишлядийиня бахмайараг, о, юзцнцн мцяллифи олдуьу репризляри йенидян ишляйяряк, бу програмда клоунлар групу иля чыхыш едирди.

        Александр Курбановун рящбярлик етдийи “Икари ойунлары” групу да йцксяк пешякарлыьы, ифа олунан трйукларын мцряккяблийи иля сечилирди.

        Програмын финалында нцмайиш едилян, Сабир Сямядовун рящбярлик етдийи “Алов” атлы-акробат групу да тамашайа эюзял бир йекун вурурду. Йцксяк темпля, сцрятля гачан атларын цзяриндя ифа едилян мцряккяб щярякятляр тамашачылары даим щяйяжанда сахлайырды. “Алов” групунун композисийасы атла баьлы ойунларын милли мядяниййятимиздя тутдуьу хцсуси йери якс етдирир, шяряфли кечмишин жанлы таблосуну йарадырды. Сцвариляр манеъдя гядим “Йайлыг гачыртды” вя “Сцрпапаг” ойунунларыны тягдим едир, чомагла дюйцш сящнялярини эюстярир, мящарятля рягс едирдиляр. Сабир Сямядовун Ахалтякя жинсли йарашыглы атыны мцхтялиф йеришля идаря етмяси, атын мусигинин ритминя уйьун рягс етмяси дя хцсуси альышлар газанырды. Бу групун чыхышы милли рущда щазырланмыш “Азярбайжан ишыглары” програмынын мянтиги сонлуьу иди.

        Милли сирк коллективинин Бакы Дювлят Сиркиндяки премйерасы уьурла кечмиш, мятбуатда, сирк аляминдя чох бюйцк резонанс йаратмышды. Бакыдакы чыхышларындан сонра програм Цмумиттифаг Сирк Бирлийинин эюндяриши иля мцхтялиф бюйцк шящярлярдя, о жцмлядян 1988-жи илдя Бюйцк Москва Сиркиндя чыхыш етмишди. Москвадакы чыхышлары заманы тамашанын щейятини даща да эцжляндирмяк мягсяди иля, програма Лидийа Абдуллайеванын рящбярлийи иля “Иллцзийа аттраксиону” вя Тофиг Ахундовун рящбярлик етдийи “Ящлиляшдирилмиш беэемот” нюмряси дахил едилмишди. Коллективин Москва гастроллары олдугжа уьурлу кечмиш, сирк усталарымыз бир нечя ай ярзиндя дцнйанын ян мяшщур сиркиндя милли мядяниййятимизи тяблиь етмишдиляр.

        Лакин, диэяр тяряфдян Москва гастроллары Азярбайжанын милли програмынын тез даьылмасына сябяб олду. Беля ки, Советляр бирлийинин ясас аренасы даим харижи импрессариоларын диггят мяркязиндя олдуьу цчцн, Азярбайжан коллективиндя йцксяк пешякарлыг нцмайиш етдирян яксяр нюмряляр тезликля мцхтялиф харижи гастроллара дявят алды. Ерик Исрафиловун “Ящлиляшдирилмиш дявяляр” нюмряси вя пящляван Йусиф Мустафайев танынмыш клоун Олег Поповун коллективи иля Алманийайа, Игор Чиъовун рящбярлийи иля “Гобустан лювщяляри” кяндирбаз групу Америка Бирляшмиш Штатларына, Сабир Сямядовун рящбярлик етдийи “Алов” атлы-акробат групу Жянуб-Шярги Асийа юлкяляриня, Тофиг Ахундов ися Жянуби Америкайа гастрол сяфяриня йола дцшдцляр.

        Тяяссцф ки, мцстягиллик илляриндя Бакы Дювлят Сирки цмуми “сирк конвейериндян” кянарда галды. Бу сябябдян республиканын милли сирк кадрлары дцнйанын мцхтялиф сирк компанийаларында чалышмаьа башлады, бир чох артистляримиз ися, харижи юлкялярин вятяндашлыьыны гябул етдиляр. Юлкямиздя сиркин фяалиййяти, бу сянят нювцнцн инкишафы, мцвафиг кадрларын вя мцтяхяссислярин щазырланмасы консепсийасы олмадыьындан, милли сирк сяняти эетдикжя тяняззцля уьрамаг цзрядир.

        Милли сирк сянятинин тарихиня нязяр салдыгда эюрцрцк ки, сиркимизин гядим кюкляри олдуьу кими, мцасир йарадыжылыг яняняляри, шанлы тарихи вар. Гаршымызда милли-мяняви дяйярляримизин горунмасы, азярбайжанчылыг мяфкурясинин тяблиьи, мядяниййятимизин дцнйайа интеграсийа олунмасы кими важиб мягсядляр дурдуьу бир заманда, сирк сянятини садяжя яйлянжя васитяси кими гябул етмяк ядалятсизлик оларды. Сирк сяняти щеч бир сярщяд, дил сядди танымайан, милли мядяниййятимизин гядимлийини, эюзяллийини, бцтцн чаларлары иля тягдим етмяйя гадир олан синтетик сянят нювцдцр. Сирк артисти юз ифасы заманы мцряккяб щярякятлярин ижрасы иля йанашы, биткин образ барядя дцшцнмяли, сирк нюмрясинин щазырланмасы просесиндя йаратдыьы образа уйьун ядяби материал, мусиги, мцвафиг грим, эейим кими защири ифадя васитяляри ахтармалы, ифасынын пластик щялли цзяридя чалышмалыдыр. Бу образларын тапылыб сечилмяси цчцн, милли мядяниййятимиздя кифайят гядяр мювзу вардыр. Садяжя бу эцн сирк сащясиня яввялляр олдуьу кими пешякарлары жялб етмяйин, вахты иля халгымыза эениш шющрят газандырмыш йарадыжылыг янянялярини бярпа етмяйин там вахтыдыр.

        ЯДЯБИЙЙАТ

1. С.Мцмтаз адына Дювлят Ядябиййат вя Инжясянят архиви. Фонд 582, сийащы 1, сахлама ващиди 10

2. Л.Голдштейн ““Азярбайжан ишыглары” вя йа он ил сонра” Баку гязети №276, 30.11.1987

3. Х.Ордуханова
« Фрески оживают под куполом » Бакинский рабочий гязети №282, 08.12.1987

4. Араз Гурбанов “Хош эюрдцк, Азярбайжан сирки” Бакы гязети №275, 28.11.1987Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы