Начальная страница журнала
 
Архив

 

Этномузыковедение


ЗАКИР БАЬЫРОВУН КАМАНЧА ИЛЯ СИМФОНИК ОРКЕСТР ЦЧЦН КОНСЕРТИНИН ИФАЧЫЛЫГ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Автор: Айдан Вязирова                   Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

        Азярбайжан халгынын севимли аляти олан каманча аляти бир сыра бястякарларымызын ясярляриндя тяжяссцм едилмиш, халг чальы алятляри оркестри цчцн бястялянмиш бцтцн ясярлярдя каманчанын техники имканларындан вя тембр хцсусиййятляриндян эениш истифадя олунмушдур. Цмумиййятля, халг чальы алятляри оркестринин репертуарында сяслянян ясярляри каманчасыз тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Каманча аляти оркестрин сяслянмясиня дольунлуг, тамлыг, ифадялилик вя рянэарянэлик эятиряряк, щязин, ахыжы, лирик мелодийалар каманчанын инилтили, йаныглы налясиндян йараныр. Бу ежазкар сяся малик олан алятин тембринин цряйя йатымлылыьы, милли мусигимизя уйьун тякраролунмаз чаларлары алятин миллилийиндян хябяр вериб онун Азярбайжан халгына мянсуб олдуьуну бир даща тясдигляйир.

        ХХ ясрин 70-80-жы илляриндя каманча цчцн илк ориъинал ясярляр йазылмаьа башламыш, эюркямли бястякарымыз Слейман Ялясэяровун “Тарантелла” вя “Скерсо” ясярляри биринжиляр сырасына дахил едилмишдир. Закир Баьыровун каманча цчцн консерти, Полад Бцлбцлоьлунун “Поема” ясяри илк ясярляр кими каманча ифачылары тяряфиндян мящарятля интерпретасийа едилмишдир.

        Пешякар мусиги йарадыжылыьында юз дясти-хятти олан Закир Баьыровун бястялядийи консертляр ичярисиндя онун каманча иля симфоник оркестр цчцн консерти хцсуси йер тутур. Консерт илк дяфя Текфен Карадениз Филармони солистляри вя соло каманчада Ядалят Вязиров тяряфиндян ифа едилмишдир. 2000-жи илин май айында Тцркийянин Дийарбакыр вилайятиндя, Мимар Синан Университети Дювлят Консерваторийасынын профессору Саим Акчылын дириъорлуьу вя ийирми ики юлкядян гырх мусигичинин гатылдыьы Карадениз оркестринин мцшайияти иля Закир Баьыровун камача цчцн консерти Ядалят Вязировун интерпретасийасында динляйижилярин бюйцк ряьбятини газаныр. Ифачы каманча алятинин симфоник оркестрля пешякарлыгла узлашмасыны вя каманчанын сяс имканларыны мцхтялиф цсулларла нцмайиш етдирмяйя наил олмушдур.

        Бястякарын каманча иля симфоник оркестр цчцн бястялядийи консерт милли инструментал мусиги сырасында юзцнямяхсус йерлярдян бирини тутур. Консертин жанлы вя севинж тяяссцратлы мювзулары бир нюв парлаг колоритли мусиги кими эянжлик алямини тяжяссцм етдирир. Ясярин цслубунда милли вя классик хцсусиййятляр даща айдын нязяря чарпыр. Закир Баьыров каманча алятинин фактура хцсусиййятляриня олдугжа дягиг вя мягсядйюнлц йанашараг, муьамлара хас олан интонасийа сяслянмялярини алятя хас олан спесифик хцсусиййятлярля ифадя етмиш вя каманчаны мцяййян мянада скрипканын тембр сяслянмясиня уйьунлашдырмышдыр. Дащи бястякарымыз Гара Гарайев консерт щаггында юз фикирлярини беля ифадя етмишдир: “Скрипка алятиндя ифачылыг заманы цзя чыхан штрихляр, техники имкан гайдалары Закир Баьыровун каманча консертиндя мящз каманча алятиня мяхсус штрихлярля тякрар олунмушдур. Каманча аляти консертин мусигисиня миллилик эятиряряк бу ясяри даща да доьмалашдырмышдыр.”

        Цч щиссядян ибарят олан консертин биринжи щиссяси “Аллегретто” темпиндя, “фис-молл” тоналлыьында, 4\4 юлчцсцндя каманчанын соло офасы иля башлайараг, щисся дахилиндя темп дяйишкянликляриня тез-тез тясадцф олунур (Аллегро). Ясяр мцяййян мянада лирик вя эярэин характерли олуб, темп дяйишкянлийи каманча алятинин техники имканларынын эенишлийини бир даща сцбут едир. Ифачы бцтцн ясярин драматуръи хцсусиййятини илк интонасийалардан бяйан етмяйя мцвяффяг олур. Фактура бахымындан консерт мцяллифин билаваситя инструментал тяхяййцлцнцн чярчивясиндя юзцнц эюстярир. Соната формасынын спесификасына хас олараг ясас вя кюмякчи мювзулар щям тоналлыг жящятдян, щям дя характер жящятдян бир-бириня контрастлыг тяшкил едир. Фортепиано мцшайиятиндяки триол нотлара каманча нюгтяли чяряк вя триол нотларла жаваб верир. Алятин техники ифа цслубуна хас олан легатолу нотларын ифасы вя мордентляр хцсуси ящямиййят кясб едир вя орта щиссядя якс олунан мцшайиятсиз Ад либитум щиссясиндя ифачынын юз виртуозлуьуну нцмайиш етдирмяси цчцн имкан йараныр. Бурада форшлаглар, легатолар, мордентляр, сяккизлик вя оналтылыг нотлар ифачынын ифа кейфиййятлярини якс етдирмяк вя ясярин характерини эюстярмяк цчцн шяраит йарадыр. “Шцштяр” вя “Забул” интонасийаларына ясасланан сяслянмя ясасында алятин бир нюв бцтцн техники имканлары тяк соло шяклиндя верилир. Ишлянмядя тоналлыгларын дяйишмясиня бахмайараг каманча аляти юз мцлайим, ахыжы тембри, лирик характери иля зяриф бир образ йарадыр.

        “Аллегро” темпиня кечдикдя баьлайыжы мювзу хцсуси ящямиййят дашыйыр вя триоллу сяккизлик нотлар мцшайият фактурасы иля бирляшяряк биринжи щисся “Фис-дур” тоналлыьында баша чатыр.

        Ясярин икинжи щиссяси каманчанын соло ифасы иля башлайараг, “Адаъио” темпиндя, “эис-молл” тоналлыьында Ад либитумда ифачы юзцнямяхсус пешякарлыгла каманча алятинин зянэин тембр бойасыны ифадяляндирир. Сяккизлик вя оналтылыг нотлара, глиссандо вя мелизмляря цстцнлцк верилир. “Анданте жантабиле” щиссясиндя ися алятя мяхсус интонасийа сяслянмяляри мцшайият иля бирляшир. А темпода “Ас-дур” тоналлыьына йюнялмяляр баш верир вя ифачылыг жящятдян мцряккяблик кясб едян бу щиссядя ифачынын ясасян секста вя терсийалы нотлары ики симдя бирликдя интерпретасийа едяряк, Х8-дян Б3-я гядяр сычрайышлы нотлары ашаьы вя йухары каман штрихляри иля вермяси хцсуси виртуозлуьу нцмайиш етдирир. Ясярдя моркатолу легатолу нотлар хцсуси ящямиййят кясб едир вя синкопалы нотлар йухары каман штрихляриня ясасланыр. Бурада ифачы цчцнжц ханядя икинжи октаванын “фа-ми-ре” нотларына 4-3-2-жи бармаг ардыжыллыьыны гоймагла ясярин техники жящятдян даща асан гавранылмасына шяраит йарадыр.

       

        Даща сонра “Анданте жантабиле”дя 3\4 юлчцсцндя мцшайият башланыр, тонал дяйишкянликляриня раст эялинир: “эис-молл вя ж-молл”. Щисся диминуендо штрихи иля пианиссимо (пп) нцансында баша чатыр.

        Консертин ЫЫЫ щиссяси-Рондо “Аллегретто” темпиндя вя 6\8 юлчцсцндя вя “щ-молл” тоналлыьында бястялянмишдир. Сычрайышлы октавалы нотлар техники имканларын мцряккяблийини эюстярир вя мелизмлярин истифадяси заманы йухары каман штрихляриня цстцнлцк верилир. Щиссянин дахилиндя узун легатолу нотларын верилмяси бир даща ифачылыг техникасынын чятинлийини якс етдирир вя легатоларын дягиг ифасы хцсуси диггят тяляб едир. “Модерато експрессиво” щиссясиндя баьлайыжы партийа каманын синкопалы эириши иля башлайараг, глиссандо ифачылыг техникасыны зянэинляшдирир.

       

        “Аллегретто”йа гайыдан заман фактурада сясалты полифоник елементляр ашкарланыр, синкопалы мцшайиятли сясляря раст эялиняряк кулминасийа юзцнц бирузя верир. Ифачылыг техникасында хцсуси ящямиййят кясб едян трелляр юзцнямяхсус интерпретасийасы иля сечилир. Икинжи бюлмя “Модерато еспрессиво” темпиндя юзцнц эюстярир, цчцнжц бюлцм ися алятя хас олан трел вя мелизмлярля кичик кода шяклиндя каманчанын солосу иля битир. Ясярдя каманча аляти юз соло ифасы вя тембр рянэарянэлийи иля характер жящятдян мцхтялиф образларын йаранмасына наил олуб, симфоник оркестря миллилик вя жанлылыг эятирир. Жясарятля дейя билярик ки, ясярин цмуми композисийасынын ачылмасында, ясас идейа вя мязмунун тягдим едилмясиндя каманча алятинин вя онун ифачысынын ролу бюйцкдцр. Каманча аляти характердян асылы олмайараг, бцтцн мелодик фикирлярдя апарыжы рол ойнайараг, зянэин тембр бойалары иля консертин бцтцн щиссяляриндя парлаг образлар йарада билир.

        Консертдя каманча алятинин имканлары вя ифа тярзиндян щетрятя эялмиш Карадениз Филармонийасы оркестринин дииъору Саим Акчыл Азярбайжан каманчасынын мющтяшям бир алят олдуьуну вурьуламыш вя бу алятин Ядалят Вязировун интерпретасийасында даща да язямятли сяслянмясини гейд етмишдир.

        Беляликля, Закир Баьыров каманча иля симфоник оркестр цчцн консертдя милли алятимизи симфоник оркестрля узлашдырараг бу алятин виртуоз имканларыны ачыб эюстярмишдир. Бястякарын ясас принсипи милли мусиги кейфиййятлярини инжя хцсусиййятлярля якс етдирмякдян вя каманча алятинин мелодик ифачылыг жящятлярини йцксяк сявиййядя ачыб эюстярмякдян ибарят олмушдур. Бястякарын бу ясяри алятляшдирмя бахымындан да юзцнямяхсус шякилдя гурулмушдур. Классик вя халг йарадыжылыьы яняняляриня мющкям дайаглыг, мцасир интонасийалара истинад етмяк, Азярбайжан мусигисинин хялгилик вя реализм йолунун цмуми инкишаф просеси консертин мусигисиндя юзцнц якс етдирмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Закир Баьыров йалныз каманча цчцн дейил, тар, кларнет, фортепиано иля симфоник оркестр цчцн бир-бириндян мараглы консертлярин мцяллифидир. Бястякар бу консертлярин щяр бириндя симфоник консерт ъанрыны мцхтялиф оркестр вя халг мусиги алятляриня йахынлашдырмыш, онларын узлашдыьы интерактив жящятляри ачыб эюстярмяйя наил олмушдур. Еля бу жящят бястякарын консерт йарадыжылыьында ясас мягсяд кими гаршыйа гойулмуш вя йцксяк пешякар бястякарлыг принсипи иля щялл едилмишдир.

        Закир Баьыровун консертляри парлаг мелодизми, емосионал дольунлуьу, лирик ящвал-рущиййяси иля еля илк сяслянмядян мяшщурлашмыш вя мцасир дюврцмцздя дя юз актуаллыьыны итирмямишдир. Беля ки, бу консертляр али вя орта ихтисас мусиги тящсили ожагларынын тядрис репертуарына дахил едиляряк, ифачы вя тялябяляр тяряфиндян севиляряк сясляндирилир.

        Закир Баьыровун каманча консертинин эюзяллийини, мусиги чаларларыны, язямятини мярщум Ядалят Вязиров юз интерпретасийасы вя бюйцк ифа усталыьы иля динляйижиляря чатдырмаьа мцвяффяг олмушдур. Бу ифа унудулмаз бир хатиря олараг йаддашлардан силинмяйяжякдир.


        Ачар сюзляр: интерпретасийа, каманча, консерт, бястякар ясярляри, симфоник оркестр, солист,

        Истифадя олунан ядябиййат:

        1. Аббасова Ирадя. Бястякар Закир Баьыровун йарадыжылыг йолу. Монографийа. Бакы, 2001.
        2. Бядялбяйли Я. Шифащи яняняли Азярбайжан мусигисиндя интонасийа проблемляри. Бакы, Елм, 1998.
        3. Бядялбяйли Я. Изащлы монографик мусиги лцьяти. Бакы, Елм, 1969.

       


Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы