Начальная страница журнала
 
Архив

 

Музыкальное образование


Ш.АХУНДОВАНЫН “ЭЯЛИН ГАЙАСЫ” ОПЕРАСЫНДА ГАДЫН ОБРАЗЛАРЫН МУСИГИ ХАРАКТЕРЫСТЫКАСЫ

Автор: Эцлцстан ЯЛИЙЕВА                  Город : Baku  Страна : Azerbaijan
Страницы : 1

        “Эялин гайасы” операсында гадын образлары юз характериня эюря мцхтялиф вя фярглидирляр. Операнын ясас гадын гящряманы олан Эцлбащара гаршы Ханын ящатясиндя олан гадынлар - онун баш щярями Сяням, сарай жарийяси Туту, Ханын щярямханасындан олан диэяр гызлар, бунларла йанашы Эцлбащарын севэилиси олан Жамалын анасы, бажысы вя с. кяндли гызлары гойулур.

        Бунларын арасында Сяням операнын драматурыи инкишафында Эцлбащарла сых гаршылыглы ялагядя чыхыш едян икинжи ясас персонаъдыр. О да, Эцлбащар кими, хошбяхтлийя жан атан, лакын бу щиссляри кечирмяйя наил олмайан, бядбяхт талейиндян шикайятлянян вя юз уьурсуз щяйатына гясд едян бир гадын образы олараг тягдим едилир. Сяням саф мящяббят, сямими мцнасибят, аиля сяадяти арзусу иля йашайыр, лакин Ханын хаинлийи, хяйаняти, вяфасызлыьы онун фажияви талейиня сябяб олур.

        Операда Сянямин мусиги характеристикасы диэяр персонаълар кими, щям халг мащны интонасийалары, щям данышыг декломасийалы епизодлар, щям дя муьам импровизасийалары иля верилир. Онун чыхышы Эцлбащар иля бярабяр сящнялярдя даща чох нязяря чарпыр ( Ы пярдядя Сянямин Эцлбащара Ханын она ашиг олдуьуну хябяр вермяси сящнясиндя; ЫЫ пярдяинин ЫЫ шяклиндя Сянямин Эцлбащара той палтарыны Хан тяряфиндян эюндярилдийини билдирмяси сящнясиндя) . Беля ки, Эцлбащар вя Сяням ейни талейи олан, ейни вязиййяти йашайан гурбанлардыр. Бунларын щяр икиси дя эянж йашында юз севэилиси олан, эяляжякдя бюйцк гадын хошбяхтлийи арзусу иля йашайан, лакын алдалылан, зоракылыьа мяруз галан бядбяхт гадын талейиня мящкум олан образлардыр. Эцлбащар кими Сяням дя артыг ейни щяйаты йашамыш вя Ханын бцтцн бу “севэи мажяралары”нын ня иля нятисяляндийини йахшы билдийиндян Эцлбащары да юнжядян хябярдар етмяйя чалышыр, ону бу севдайа уймамаьа, ещтийатлы олмаьа чаьырыр. Мящз бу жящятляр Сянями вя Эцлбащары бир-бириня йахынлашдыран ясас тяряфлярдир. Хана хас олан бцтцн ейбяжярликляри, мянфиликляри билдийиндян бунлары Эцлбащара чатдырмаг, ону хябярдар етмяйи борж билян Сяням бу щярякятляриля юзцнц дя бюйцк тящлцкя алтына алыр. Лакин бунунла беля Хана гаршы дярин нифрят щисси, Эцлбащара едилян тяжавцз нятижясиндя Сяням юзц юзцнц юлдцрмяйи цстцн тутур.

        Операда диэяр персонаълар кими, Сяням дя мащны вя муьам епизодлары васитясиля характеризя едилир. Цмумиййятля, операнын драматуръи инкишафында Сянямин ролу бюйцкдцр. Бурада о, санки щадисялярин баш тутмасына тяканверижи гцввя, Эцлбащарын, щямчинин Жамалын щярякятлярини истигамятляндирян , онлары мцяййян щадисяляри йериня йетирмяйя тящрик едян бир образ кими чыхыш едир. Онун илк чыхышы, експозисийасы операнын Ы пярдясиндя верилир. Артыг бурада онун Эцлбащарла ялагяси йараныр. Беля ки, халга суйун верилмяси иля ялагядар шянлик шяраитиндя, щамынын севиндийи щалда Сянямин Эцлбащара Ханын ешгини хябяр вермяси иля драматуръи дцйцнцн башланьыжы гойулур.

        Бу сящнядя Сянямин чыхышыны якс етдирян мусиги парчасында онун чох наращат вя пяришан олдуьу дуйулур. Бу, басда тахта няфяслилярин пунктир ритминдя чащарэащын ритмо-интонасийалары фонунда баш верир:

       

       Бу сящнядя Сяням Эцлбащара ону наращат едян хябяри чатдырмагла бу мясяляйя даир Эцлбащарын фикрини билмяк истяйир. “Йар, йар дейиб сызлама чох”- демякля Эцлбащара мцражият едян Сяням чох аловлу бир шякилдя севэинин, мящяббятин йалан олдуьуну декломасийалы тярздя билдирир вя щяр ешгин сонунун гямли олдуьуну, щяр кяся етибар етмямяйи она мяслящят эюрцр. Бурада о, бир тяряфдян Эцлбащара щягигяти сюйляйир, онун йахшылыьына чалышыр, диэяр тяряфдян, Эцлбащары юзцня бир рягиб билир, онун Хана мейл етмясиндян ещтийатланыр, Ханы Эцлбащара гысганыр. Сянямин ми чащарэащда сяслянян гямли партийасында образын ниэаранчылыьы, наращатлыьы даща да артыр:

       

       Бунун ардынжа Сяням юз мащнысында ажы талейини Эцлбащара нягл едир. Чох охужу мелодик ясаса малик олан мащныда арпежиолу мцшайият онун нягледижи рущуну даща да дяринляшдирир. Мащныйа верилян кичик инструментал эиришдя артыг арпежиолу аккордларын фонунда симлилярин импровизасийалы пассаълары муьам ифа тярзи иля уйьунлуг йарадыр. Бурада йцксяк реэистрдян до растын майясиня енян пассаълар Сянямин лирик щекайясини щазырлайыр. Мащнынын биринжи бяндинин гямли интонасийа сферасы онун “гара талейи”нин, цряйинин дяринликляриндя сахладыьы дярдляринин сямими ифадясидир. Бурада до растын цст апарыжы вя терсийа тону ятрафында эязишяряк онда гярарлашан мелодик жцмля сонракы мярщялядя ладын майя тонундан йцксяк тонлара йцксяляряк даща жошгун характер алыр. Беля ки, бу парчада Сяням ня вахтса Ханын ону йарындан айырдыьыны, ону ат цстя гачырдыьыны йада салыр. Онун щяйяжанлы сющбяти йцксяк нюгтяйя чатыр. Кулминасийа мярщялясиндя майя тон (до) октава йухары кючцрцляряк Сянямин ян драматик вязиййятини якс етдирир:

       

       Ладын ян йцксяк нюгтяси ялдя олундугдан сонра йенидян ашаьы , майя тона доьру енмя баш верир ки, бу да муьамын инкишаф принсипиня там уйьундур. Сянямин бу мащнысында сюйлядийи сюзлярдян Эцлбащар дярин наращат щиссляр кечирир, онун бу сюзляриня инанмыр. Лакин Сяням бцтцн щадисялярин баш вермясиндя: суйун кяндя билярякдян верилмясинин гаршысынын алынмасында, Жамалы Эцлбащардан узаглашдырмаг мягсядиля даьлара йолланмасында Ханын габагжадан гурдуьу тялянин олдуьуну билдирир. Бир даща Сяням Эцлбащара чох ещтийатлы олмаьы вя алданмамаьы мяслящят эюрцр. Ханын Эцлбащар вя Жамалы бир-бириндян айырмаг мягсядиля Жамала тапшырдыьы щяр бир ишин бящаня олдуьуну дяфялярля вурьулайыр.

        Ы пярдядя Эцлбащар вя Сянямин сящняси драматуръи бахымдан ян важиб вя ящямиййятли бир епизоддур. Мящз бу сящнядян башлайараг артыг бу ики гадын арасында мцяййян мянада бир ялагя йараныр. Санки бурада Сянямин данышыг-декломасийа тярзли ифасында мющтяшямжясиня сюйлядийи (маестозо) “Яэяр уйсан бу севдайа... сян дя бядбяхт олажагсан” - сюзляри чох горхулу вя щюкмверижи характер дашыйыр.

        Сянямин Эцлбащарла икинжи дяфя эюрцшц ЫЫ пярдянин ЫЫ шяклиндя - той сящнясиндя баш верир. Бу заман Сянями гаршысында эюрян Эцлбащар дящшятя эялир, ондан гачмаг истяйир, лакин Сяням щирсли шякилдя онун голундан тутараг:

       

       -дейя, Эцлбащара чох важиб бир хябяр вермяк истядийини билдирир. Бу сящнядя Сянямин гысганжлыьы, щяр бир вяждля Эцлбащары дедикляриня инандырмаг жящди, эялинлик палтарынын Хан тяряфиндян Жамала щядиййя олдуьуну билдирир, лакин Эцлбащарын бундан хябяри олмадыьыны билдикдян сонра дедикляриня эюря пешманчылыг кечирир вя диэяр тяряфдян, Ханын эюстяриши иля тойу йарымчыг гойуб ова йолланан Жамалын далынжа адам эюндяриб, Эцлбащарын чыхылмаз вязиййятдя олмасы иля ялагядар онун тез эеры гайытмасыны тяляб едир.

        Бу сящнядя Сянямин вокал партийасында данышыг охума (шпрехгесонг) тярзли ифа цстцнлцк тяшкил едир. Бунунла йанашы, бурада ре растын интонасийа хцсусиййяти дя айдын ешидилир. Хцсусиля, Эцлбащарын палтарына тохунараг буну ханын тикдирдийини хябяр вермяси анында растын каданс дюнмяляри тясдугедижи сяслянир:

       

       ЫЫЫ пярдядя Хан сарайында Сянямин рягси вя арийасы хцсусиля, диггятялайигдир. Бурада онун инжя, зяриф гадын образы, хана олан дярин мящяббяти, она баьлылыьы мелодик, охужу халг мащны тярзли рягсиндя вя мащнысында юз дольун ифадясини тапыр. Рягсин мелодик вя метро-ритмик гурулушу шярг рягс мусигиси цчцн характер олан елементлярин мяжмусундан ибарятдир. Мелодик структурда мцхтялиф мелизматик бязяклярин, тремололарын истифадяси чох зяриф вя инжя образын характерини ачыр.

        Рягс вя мащнынын лад ясасыны Шурун интонасийа материалы тяшкил едир. Рягсин мелодик каркасы ладын майя тонунун цст квартасындан пилляли щярякятля майяйя (до) доьру енмяси иля сяжиййялянир. Бу рягся щям дя мащныйа верилян инструментал эириш кими дя бахмаг олар. Бу бахымдан цч щиссяли формада бястялянмиш мащныда рягсин метро-ритмик вя ладинтонасийа хцсусиййятлярини мцшащидя етмяк олар.

        Мащнынын “Бцлбцл баьда жящ-жящ вуруб, эцля йалварыр” сюзляриля башлайан Ы щиссясиндя яввялжя Шурун майя тонунун (ЫЫ яскилмиш тонун иштиракы иля) цст сясляр васитясиля охунмасы (4 ханя), сонра ися мелодик хяттин йухары истигамятляниб майянин квартасынын (ми) даща йцксяк сясляр жялб олунараг охунмасы (9 ханя) вя бу кварта тонун тясдиги иля (шур-шащназа кечид) характеризя олунур.

        Мащнынын орта щиссясиня муьам охумасы дахил едилир. Тарын эириши иля башлайан бу щиссядя Сяням “Байаты-Яжям” (бу муьам байаты-тцрк дя адланыр; Байаты-кцрд кичик щяжмли муьамын тяркибиня дахил олан икинжи ясас шюбя) муьамы цстя :

        “Эюзляриня нур эяряк олса,
        Инан едярям эюзлярими сяня гурбан.
        Мян ки сяня цряк вердим,
        Эял ону сындырма, хан”.- бяндини охуйур.

        Бу муьамын мцшайиятиндя остинат ритмик шяклин сахланылмасы ону зярби муьам кими гябул етмяйя ясас верир. Бу епизодда хцсусиля, щармоник мцшайиятин структурунда Ф.Ямиров мусигисинин орийентал жизэиляри иля иллцзийа йараныр.

        Мащнынын ЫЫЫ щиссясиндя йенидян Ы щиссянин ладинтонасийа ясасы кейфиййятжя йени сявиййяни тямсил едир. Бурада дяйишиклик ладын “Шур-Шащназ” пярдясиндян (ми) ашаьы, майяйя доьру эери дюнмяси иля ялагядардыр. Бу щиссянин Ы-йя нисбятян хейли гысалдылмасы да (5 ханя) онун реприз бюлмя кими гябул олунмасына дялалят едир. ЫЫЫ щисся шурун тоника каданс дюнмяси цзяриндя гурулуб:

       

       ЫЫЫ пярдядя Сянямин сонракы чыхышы драматиклийи иля сечилир. Бу щям дя онун сон чыхышыдыр. Беля ки, бу сящнядя Сянямин гара талейи, Хан тяряфиндян сындырылмыш щяйаты щаггында сюйлядикляри фажияви щяллини тапыр. Бурада Сянямин Хана олан дярин нифряти дольун шякилдя ифадя олунур. Онун ре-шур муьамы цстя :

        “Жана дойдум йар ялиндян,
        Шикайятим вар ялиндян,
        Ня галды ки, чякмяйям,
       

       Вяфасыз йар ялиндян” - охудуьу муьам парчасындан сонра , щятта, йатмыш щалда Хана хянжяр чякиб: “Сян юляжяксян, сян юляжяксян” - дейиб ону юлдцрмяйя жящд дя эюстярир. Лакин Хан бирдян йухудан айылараг гаршысында Эцлбащары эюрцр, еля бу заман Жамалын да овдан эери дюнцб сарайа эялмяси хябяри дя эялир.

        Бу пярдядя Сянямин цряйинин дяринликляриндя илляр бойу сахладыьы кядярини, гямини юз шикайятли мащнысында сюйляйир. Растын ладинтонасийасы цзяриндя гурулан бу мащнывари епизод муьам парчалары иля узлашараг онун щядсиз дяряжядя ажы талейини якс етдирир .Онун:

        “Бир ширин сюз ешитмядим дилиндян,
        Ня галды ки, ня чякмядим ялиндян.
        Ща йалвардым, бахмадын эюз йашыма,
        Няляр ачдым эюр ахырда башыма
        Йетяр дюздцм, инди гулаг ас мяня
        Нифрят сянин щяр ешгиня, щям сяня” - сюзляри щяйатындан безмиш гадынын сон щяддя чатдырылдыьыны билдирир.

        Сянямин бу мащнысында онун бцтцн юнжяки чыхышларында (Ы пярдядя , ЫЫ пярдядя той сящнясиндя) охудуьу мащныларын тякрар интонасийалары сясляняряк мцяййян мусиги таьлары йарадыр:

        а)

       

       б)

       

       ж)

       

       Бу мювзуйа Сянямин лейтмювзусу кими дя бахмаг олар. Беля ки, бу образла баьлы операнын драматуръи жящятдян важиб анларында сясляняряк щямин мювзу мцщцм рол ойнайыр.

        Бу сящнядя Хан Эцлбащара олан ешгинин уьурсузлуьунда вя Жамалын овдан эери гайыдыб Ханын сарайына эялмясиндя Сянямин сябябкар олдуьуну билиб ону хянжярля вурмаг истяркян, Сяням хянжяри онун ялиндян алыб юзцнц вцрдуьу ан “Сары торпаг” муьамы цстя :

        “Ня бямим, ня зилим олду ,
        Гялбим дилим-дилим олду.
        Мян эяздим йар щясрятиндя,
        Йарым гатилим олду” - шикястясини йаныглы-йаныглы охуйур.

        Мялум олдуьу кими, “Сары торпаг” муьамы, тядгигатчыларын гейдляриня эюря, ашыг йарадыжылыьынын мящсулу олараг шикястяляр групуна аид “Кясмя-шикястя” зярби муьамыдыр. Она эюря дя бу муьамын ифасы заманы бястякар инструментал мцшайиятдя ашыг инструментал ифачылыьындан эялян секундалы (кварта чярчивясиндя) аккордларын остинат фонундан истифадя едир:

       

       Сяням сон няфясиндя беля Жамала Эцлбащары хилас етмяк цчцн онун йанына эюндярмяйя чалышыр. Буну о, сон мащнысында билдирир. Сянямин сон мащнысы юнжякилярдян фяргли олараг чох аста, лайлай охумаларына уйьун мцшайият фонунда, шцштярин гямли интонасийалары цзяриндя гурулмушдур.

        Мащнынын мелодик ясасыны шцштярин майя тонундан (фа) тамамлайыжы пярдя (си бемол) чярчивясиндя олан тясирли интонасийа комплекси тяшкил едир:

       

       Онун сон няфясиндя дя Эцлбащары хилас етмяйя чалышыр вя сон сюзц дя еля “Эцлбащар” олур.

       Беляликля, эюрцндцйц кими, Сяням образы операда юз мящяббяти уьрунда мцхтялиф йолларла мцбаризя апаран, лакин буна наил олмайан вя бу бахымдан баш верян бцтцн щадисяляри щярякятя эятирян, динамиканы артыран фяал бир гадын образы кими чыхыш едир. Онун мусиги характеристикасында бястякар мцхтялиф ифадя васитяляриндян истифадя едяряк образын инкишафлы тябиятини эюстярир. Сяням партийасында мцхтялиф муьам парчаларындан (раст, шур, шцштяр вя с.), халг мащны-рягс метро-ритминдян, данышыг тярзли охума цслубундан (шпрехгесонг) истифадя едиляряк образын тамлыьына наил олунур.

        Сяням вя Эцлбащардан ялавя операда диэяр гадын образлар да иштирак едир. Лакин бу образлар драматуръи инкишафда мцщцм рол ойнамаса да, мцяййян щадисялярин баш вермясиня тясир едир, бязи просесляря тякан верирляр. Мясялян, Жамалын анасы операда йалныз юз оьлу иля баьлы сящнялярдя, оьлунун щяйаты вя талейи иля ялагядар олан епизодларда юзцнямяхсус рол ойнайыр. Беля ки, Ы пярдянин ЫЫ шяклиндя Жамалын Хан цчцн щядиййя апармасы, щямчинин, той етмяйя ижазя истямяси сящнясиндя ананын да юз оьлунун хошбяхтлийи наминя Хана йалвармасы емосионал тясирли сяслянир. Бурада Хандан хейир-дуа диляйян ана зяиф вя зяриф бир мяхлуг кими тягдим олунур. Онун мусиги характеристикасы шцштярин ладинтонасийа сферасына ясасланыр. Ананын чыхышы яввялжя шцштярин тамамлайыжы тонунун охунмасы (10 ханя) цзяриндя гурулур:

       

       Чыхышын сонракы щиссясиндя шцштярдян ре шура кечид (11-жи ханядя) едилир. Бу кечид ананын “Йалварырам , ханлар ханы” - сюзляриня тясадцф едир ки, бу да емосионал эярэинлийин дяринляшмясини тясдигляйир. Ре шурун щюкмранлыьыны мцшайиятдя ре тону цзяриндя ритмик фигурун тякрарланмасы да эюстярир:

       

        Ананын бу сящнядяки чыхышы шур муьамында айаг вермяси иля тамамланыр. Шурун ладинтонасийасы Ана вя гызларын рягси нюмрясиндя дя юзц юзцнц эюстярир. Той сящнясиндя верилян диэяр мусиги нюмряляри арасында бу рягсин мелодийасы халг мащны-рягс интонасийаларына чох йахындыр. Рягсин гурулушу санки ики щиссяйя бюлцнцр: яввялжя, рягс мелодийасынын инструментал ифасы, сонра ися ананын оьул тойунда гол галдырыб рягс етмясини бяйан едян соло вя хор омумасы.

        Рягсин мелодийасы ладын йцксяк тонларындан башлайыб (майянин квартасындан - лйа) тядрижян ашаьы енян щярякятля майяйя чатдырылмасы принсипи цзря гурулмушдур:

       

       Мащныда ися халг арасында эениш йайылмыш мярасым мусигисинин интонасийаларындан истифадя олунмушдур. Бурада мелодик диапазон дар щяжмли лад чярчивясиндя йерляшяряк - ми вя сол - ясас дайаг пиллялярин охунмасы цзяриндя гурулмушдур:

       

       Мащнынын сонракы бяндиндя халг арасында вя той шянликляриндя эениш йайылан “ Бир щава чалдырэинян , анан эирсин ойуна” сюзляри бурада : “Ойнасын тойунда гыз, эялинляр, Сян дя дур биржя йол ойна” - ифадясиля явяз олунур.

        Чох ахыжы вя охужу, арамлы темпдя эедян гызларын бу рягсиня якс олараг, операда верилян диэяр рягс нюмряси чох жялд вя шян характерлидир. Гызларын бу рягси ладинтонасийа мязмунуна эюря дя фярглянир. Вариант инкишаф принсипиня ясасланан рягс шцштярин интонасийа сферасына истинад едир. Беля ки, рягсин мелодик шякли дя юнжякиндян фярглидир:

       

       Операда беля рягс нюмряляри драматуръи хяттин инкишафында, ясас персонаълар арасында мцнагишянин дяринляшмясиндя тязадлыьы даща да артырыр, драматик щадисяляря бир йцнэцллцк эятирир.

        Беляликля, “Эялин гайасы” операсында гадын образлардан йалныз Сяням Эцлбащарла бир сырада дурараг она тяряф мцгабили олараг мцщцм рол ойнайыр. Онун мусиги характеристикасында муьамын апарыжы функсийасы мусиги дилинин мцяййянляшмясиня тякан верир. Беля ки, онун мусиги нюмряляриндя муьам щям классык формада ( йяни халг ифачылыьында олдуьу кими, нот фиксасийасы олмадан шифащи шякилдя, импровизасийа щалында ), щям охудуьу мащныларын лад ясасында, щям дя данышыг охума тярзлы ифасынын интонасийа мязмунунда юзцнц эюстярир. Муьамдан башга, онун партийасында ашыг ифачылыьымдан эялян ъанр вя формаларын бязи хцсусиййятляри дя чыхыш едир.

        Бцтювлцкдя ися тядгигатчы Э.Вязированын “Муьам опералары: ъанрын тарихи вя мцасир вязиййяти” адлы китабында (Елм, 2005) дцзэцн гейд етдийи кими, операда “муьам импровизасийасы ики вязиййятдя верилир - муьам ифачысына тапшырылан классик яняня кими вя мцяллиф мусигиси кими. Бунунла беля, мцяллиф мусигиси полиладлылыг прийому иля мцряккябляшян вя буна мцвафиг мцряккяб щармоник контекстиля фярглянян лад каденсийалары васитясиля муьама уйьун беля фрагментлярин дягиг гурулуш принсипини мцшащидя едир...” (1, с.48)

        Бцтцмбунларла йанашы, Ш.Ахундованын гадын образларын мцщцм рол ойнадыьы “Эялин гайасы” операсы “йени ифадя формаларынын ахтарышыдыр, муьам ифачылыьынын “там” оркестр мцшайиятли яняняви опера формасына дахил едилмясиня жящддир.” ( 1, с.49)

        ЯДЯБИЙЙАТ:

1. Везирова Г. Мугамные оперы: История и современное состояние жанра. Баку, Элм.2005.


Страницы : 1

     ©Copyright by MusigiDunyasi
 

 

English Начало Написать письмо Начальная страница журнала Начало страницы